Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 218-KL/TU 13/08/2021 về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 và Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
2
Số 210-KL/TU 08/07/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 2/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
3
Số 187-KL/TU 25/06/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
4
Số 182-KL/TU 15/06/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
5
Số 175-KL/TU 18/05/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020
6
Số 177-KL/TU 17/05/2021 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
7
Số 173-KL/TU 17/05/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 07/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
8
Số 176-KL/TU 17/05/2021 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2018 cuả Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
9
Số 46 - KL/TU 01/03/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 20/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về tăng cường sự lãnh đạo của cáccấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10
Số 38 - KL/TU 01/02/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Danh sách có 10/56 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (6)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (35)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (122)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (39)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (24)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (14)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (19)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (5)
 • Y tế (11)
 • Kinh tế xã hội (53)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (4)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  21oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 00:00:00
  ngày 2022-01-25