Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 570 - KL/TU 14/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
2
Số 571 - KL/TU 14/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
3
Số 556 - KL/TU 07/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 30/9/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
4
Số 496.1 - KL/TU 24/08/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5
Số 480 - KL/TU 04/08/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 29/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
6
Số 481 - KL/TU 04/08/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/7/2017của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm
7
Số 493 - KL/TU 04/08/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
8
Số 477 - KL/TU 31/07/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020
9
Số 364 - KL/TU 13/07/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia
10
Số 333 - KL/TU 02/07/2020 về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh
Danh sách có 10/34 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-10-01