Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 262 - KL/TU 19/11/2019 Kết luận của Ban Thường vụ về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
2
Số 263 - KL/TU 19/11/2019 Kết luận của Ban Thường vụ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3
Số 217-KL/TU 28/12/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 25/12/2013 của Ban Thường vu Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
4
Số 174 - KL/TU 12/07/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn
5
Số 173 - KL/TU 09/07/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình
6
Số 172 - KL/TU 06/07/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI, Nhiệm kỳ 2015-2020 về kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
7
Số 163-KL/TU 13/04/2018 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về sơ kết 5 năm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/1/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
8
Số 102 - KL/TU 13/10/2017 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
9
Số 96 - KL/TU 04/10/2017 Kết luận Hội nghị lần thứ chín, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh
10
Số 97 - KL/TU 04/10/2017 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển một số sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2020
Danh sách có 10/20 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2020-03-31