Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 03-KL/TU 11/11/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2
Số 579 - KL/TU 30/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
3
Số 580 - KL/TU 30/09/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4
Số 581 - KL/TU 30/09/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 13 - CTr/TU ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07 - NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
5
Số 574 - KL/TU 24/09/2020 Kết luận của BTV TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
6
Số 570 - KL/TU 14/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
7
Số 571 - KL/TU 14/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
8
Số 556 - KL/TU 07/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 30/9/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
9
Số 496.1 - KL/TU 24/08/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10
Số 480 - KL/TU 04/08/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 29/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Danh sách có 10/39 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2021-01-20