Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 29 - BC/TU 09/12/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 08/11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
2
Số 28 - BC/TU 09/12/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
3
Số 21 - BC/TU 30/11/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TU, ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4
Số 934 - BC/TU 30/09/2020 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
5
Số 932 - BC/TU 24/09/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 14/CTr-TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
6
Số 895 - BC/TU 14/08/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương khóa X và các văn bản quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (2009 - 2020)
7
Số 855-BC/TU 09/06/2020 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
8
Số 856-BC/TU 09/06/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự sâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
9
Số 562-BC/TU 04/01/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 260 năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
10
Số 560-BC/TU 28/12/2018 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 25/12/2013 của Ban Thường vu Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Danh sách có 10/89 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (12)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (6)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (36)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (150)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (41)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (30)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (19)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (20)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (6)
 • Y tế (13)
 • Kinh tế xã hội (58)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  26oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 02:00:00
  ngày 2022-07-03