Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 491 - BC/TU 28/08/2018 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
2
Số 427-BC/TU 03/05/2018 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
3
Số 419-BC/TU 13/04/2018 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/1/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
4
Số 419-BC/TU 13/04/2018 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/1/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
5
Số 324 - BC/TU 19/10/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
6
Số 323 - BC/TU 16/10/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng
7
Số 313 - BC/TU 09/10/2017 Báo cáo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017
8
Số 312 - BC/TU 06/10/2017 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 63-KL/TU, ngày 06/11/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU
9
Số 310 - BC/TU 03/10/2017 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU, ngày 07/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện ngân sách Nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh
10
Số 308 - BC/TU 28/09/2017 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Danh sách có 10/79 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2018-11-21