Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 128-NQ/CP 11/10/2021 Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
2
Số 76/NQ-CP 15/07/2021 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
3
Số 28/NQ-CP 03/03/2021 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
4
số 37-NQ/TW 24/12/2018 Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
5
Số: 19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
6
Số 20-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.
7
Số: 10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
8
Số: 11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
9
Số: 12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
10
Số 07-NQ/TW 18/11/2016 Nghị quyết của bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước,quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Danh sách có 10/14 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (11)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (35)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (132)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (39)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (27)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (16)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (19)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (6)
 • Y tế (11)
 • Kinh tế xã hội (55)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  27oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 23:00:00
  ngày 2022-05-25