Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số: 19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2
Số 20-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.
3
Số: 10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
4
Số: 11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
5
Số: 12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
6
Số 07-NQ/TW 18/11/2016 Nghị quyết của bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước,quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
7
Số: 100/NQ-CP 18/11/2016 Nghị quyết ban hành chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
8
Nghị quyết số: 23/2016/QH14 07/11/2016 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2017
9
Số 39- NQ/TW 17/04/2015 Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức
10
117 03/04/2013 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015
Danh sách có 10/10 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:30:00
ngày 2018-11-21