Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 69/QĐ-TTg 15/01/2019 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
2
Số 80-HD/BTGTW 07/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
3
Số 31/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
4
Số 50 - CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
5
Số 562-BC/TU 04/01/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 260 năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
6
Số 49 - CT/TU 03/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024
7
Số 560-BC/TU 28/12/2018 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 25/12/2013 của Ban Thường vu Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
8
Số 217-KL/TU 28/12/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 25/12/2013 của Ban Thường vu Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
9
Số 33-QĐi/TU 28/12/2018 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
10
số 37-NQ/TW 24/12/2018 Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
Danh sách có 10/304 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

13oC

Độ ẩm: 72%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2019-01-22