Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 570 - KL/TU 14/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
2
Số 571 - KL/TU 14/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020
3
Số 556 - KL/TU 07/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 30/9/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
4
Số 496.1 - KL/TU 24/08/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5
Số 304 - KH/TU 21/08/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
6
Số 895 - BC/TU 14/08/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương khóa X và các văn bản quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (2009 - 2020)
7
1620 - QĐ/TU 12/08/2020 Quyết định ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025
8
Số 51 - QĐ/TU 11/08/2020 Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động giao dịch điện tử các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội
9
Số 480 - KL/TU 04/08/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 29/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
10
Số 481 - KL/TU 04/08/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 25/7/2017của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm
Danh sách có 10/364 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-10-01