Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Thành ủy Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; căn cứ các Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu đề ra, đồng thời gắn việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 17

Sáng 22/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVII tổ chức hội nghị lần thứ 17 cho ý kiến vào báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2019; xem xét báo cáo công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành (lần thứ 16, 17); thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về hạn chế tảo hôn, sinh con thứ ba và phòng, chống bệnh tan máu bẩm sinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã nâng cao vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, ngày càng khẳng định xứng đáng là vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là chủ thể trong vận động nông dân, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thành ủy Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 57 - KL/TW trên địa bàn thành phố, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về thực hiện công tác dân tộc được nâng lên; đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận giữa các ngành, các cấp và đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 429/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, nhằm hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động sự nghiệp công về văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển lành mạnh, nâng cao chất lượng và số lượng các sản phẩm, dịch vụ công, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022

Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

Huyện Kỳ Sơn: Đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển văn hóa

Thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW, ngày 9/6/2014 của của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp đồng bộ có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật luôn được khuyến khích; văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-04-23