Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau khi sáp nhập

Ngày 12/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Chiều 8/1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hòa Bình có các đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 5/1/2020 về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020.
 

Phấn đấu đến năm 2025 thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính đã được tỉnh quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Quy trình phân cấp quản lý thu, chi ngân sách phù hợp với phâp cấp quản lý kinh tế - xã hội đã khuyến khích chính quyền cấp dưới nâng cao chất lượng quản lý và phát triển nguồn thu bền vững. Qua đó, kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường, đảm bảo thực hành tiết kiệm, thiết thực.
 

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, giảm chênh lệch về phát triển xã hội giữa các khu vực, nâng cao đời sống của nhân dân; từng bước trở thành đầu tàu kinh tế vùng Tây Bắc.
 

Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025

Vừa qua, ngày 18/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025. 
 

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/12/2020

Chiều 23/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị để nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/12/2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân huyện, thành phố.
 

Vai trò của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020

Trong bối cảnh chiến lược phát triển đất nước chủ trương lấy khoa học công nghệ (KHCN) làm then chốt, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách chú trọng về KHCN được ban hành. Tỉnh chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu; ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, du dịch có hàm lượng KHCN, giá trị gia tăng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực; tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN; thu hút đầu tư có chất lượng, có trọng điểm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.