Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy từ sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay sau đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy và của UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng chương trình công tác và chương trình KTGS toàn khóa, chương trình KTGS năm 2021 đảm bảo kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác KTGS của Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp được cấp uỷ quan tâm, cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương; UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. UBKT Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với 19 cơ quan, nhất là UBKT Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt công tác KTGS về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân đối với Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình. Việc thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác KTGS đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22) trong đó bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với thực tiễn hiện nay. Quy định 22 thay thế cho Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30). Một số điểm mới trong Quy định 22 cụ thể như sau:
 

UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 249 tổ chức Đảng và 290 đảng viên

Trong thời gian qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thông tin kỳ họp thứ năm của UBKT Tỉnh ủy

Ngày 9/8/2021, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 275-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp thứ năm của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 06/8/2021, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ năm, UBKT Tỉnh ủy khoá XVII. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Thông tin kỳ họp thứ 04 của UBKT Tỉnh ủy

Ngày 3/8/2021, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 270-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp thứ 04 của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 28/7/2021, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 04 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:
 

thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 19:00:00
ngày 2021-09-26