Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”

Học tập và làm theo chuyên đề năm 2022 theo kế hoạch của Tỉnh ủy với việc nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 06/3/2018 của BTV Tỉnh uỷ về đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh uỷ quản lý tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2017-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thông tin kỳ họp 14 của UBKT Huyện ủy Mai Châu

Ngày 17/6/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã họp kỳ thứ 14. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Thông tin kỳ họp thứ 09 của UBKT Tỉnh ủy

Ngày 23/6/2022, UBKT Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 636 -CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp thứ 09 của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 20/6/2022, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 09, tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, hướng dẫn mới của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tại cấp mình, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhằm kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính  quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là các ngành trong khối nội chính và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được triển khai, thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đúc kết thực tiễn từ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng trong việc thực hiện đồng bộ hóa các quy định thi hành kỷ luật đảng với chính quyền và pháp luật hiện nay

Trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền và xác định “Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”; đường lối, quan điểm, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thể chế hoá thành Hiến pháp, pháp luật, nghị định, quyết định... của Nhà nước. Do đó tất cả tổ chức đảng và đảng viên cũng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Đảng; đảng viên vi phạm Hiến pháp và pháp luật cũng là vi phạm kỷ luật đảng, ngoài việc xem xét kỷ luật đảng còn phải được xem xét kỷ luật về Nhà nước, chính quyền.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Thông tin kết luận kỳ họp thứ 08, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của UBKT Tỉnh uỷ

Ngày 19/4/2022, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 539-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp thứ 8 của UBKT Tỉnh ủy.
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2022-07-03