Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng

Thực tiễn tổng kết 35 năm cương lĩnh xây dựng Đất nước Đảng ta đã khẳng định những giá trị lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vững mạnh về an ninh kinh tế, vững chắc về hệ thống chính trị, đời sống chính trị và an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp với các cơ quan xử lý thông tin phản ánh về tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận định: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiểu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật (KTGSKL) của Đảng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được củng cố vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 07 của UBKT Tỉnh ủy

Ngày 20/12/2021, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 441-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 16/12/2021, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 07, khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế số 05-QC/TU, ngày 28/10/2021 về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Ngày 25/10/2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW Quy định về những điều đảng viên không được làm.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2022-01-24