Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2018: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.400 tỷ đồng

Năm 2018, công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế... được tăng cường.

Bộ phận “một cửa” Cục thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN

Bộ phận “một cửa” Cục thuế tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện cả năm đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 102% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, thu từ các khoản thuế, phí ước đạt 2.740 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 101% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 1% so với thực hiện năm 2017 (nguyên nhân tăng thấp là do giảm thu từ Công ty Thủy điện Hòa Bình khoảng 140 tỷ đồng do thay đổi giá trính thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng).

Có 10/16 khoản thu ước đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 105%; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý bằng 105%; lệ phí trước bạ tăng 5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng 140%; thuế thu nhập cá nhân tăng 5%; thu tiền sử dụng đất đạt 108%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước bằng 119%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, ước thực hiện bằng 127%; thu cố định tại xã bằng 292%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng 75%.

Có 6/16 khoản thu ước không đạt dự toán gồm thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 88%; thuế bảo vệ môi trường bằng 94%; thu phí, lệ phí đạt 96%; thu khác ngân sách bằng 99%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết giảm 33%.

Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 540 tỷ đồng, bằng 270% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Thu xuất nhập khẩu ước cả năm đạt 120 tỷ đồng, bằng 114% dự toan Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thu ngân sách địa phương ước đạt 12.355 tỷ đồng, đạt 126% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 20% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, so với thực hiện năm 2017 bằng 110%. Trong đó, thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 2.987 tỷ đồng, bằng 120% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 99% chỉ tiêu nghị quyết HDDDND tỉnh (tổng thể thu vượt chỉ tiêu nhưng thi điều tiết hụt so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh là do các khoản thu Trung ương được hưởng ước thực hiện tăng cao, như thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thu phạt vi phạm hành chính do các cơ quan thuộc Trung ướng quyết định...). Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 4.877 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 2.684 tỷ đồng, bằng 110% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 10 tỷ đồng. Thu kết dư ngân sách 99 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 1.699 tỷ đồng.

Năm 2019, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 55% tổng thu ngân sách nhà nước; tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, duy trì thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai và quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ. Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thu ngân sách nhà nước.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2020-02-28