Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 4/1/2019

Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Tổ chức quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Liên hiệp thanh niên; mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, bản lĩnh chính trị và ý thức công dân cho thanh niên. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại…

Lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên các cấp phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội; Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua của Hội. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội trong nhiệm kỳ tới với yêu cầu cụ thể, thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quan tâm phát triển tổ chức hội, hội viên tại các khu dân cư và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức Đại hội phải trang trọng, thiết thực; tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Công tác nhân sự của các cấp Hội nhiệm kỳ mới phải được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, tính kế thừa và phát triển; có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý, nhất là chức danh chủ chốt, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Ủy ban Hội; phát huy dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc, tạo sự đoàn kết nhất trí cao.

Thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2019, cấp huyện hoàn thành trong tháng 7/2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2019.

Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp nghe Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên cùng cấp báo cáo công tác chuẩn bị đại hội; chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đạt kết quả tốt. Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kết quả Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp; đưa tin về hoạt động, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng văn kiện Đại hội và chuẩn bị nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Ban Biên tập


File gửi kèm:
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-04-23