Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2018

Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; thường xuyên định hướng các cơ quan tuyên truyền duy trì chuyên mục biển, đảo, đưa tin kịp thời, chính xác, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Các cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và chủ quyền Quốc gia; xác định trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông giai đoạn 2018 - 2020. Từ năm 2018 đến năm 2020, công tác tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức,viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. 

Ngày 26/7/2018, Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy Quân chủng Hải Quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4, khóa X của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Trong khuôn khổ Lễ ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình và Viện Khoa học - Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân) đã ký kết Kế hoạch phối hợp  tuyên truyền về biển, đảo. Việc phối hợp tuyên truyền và triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền biển, đảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Hòa Bình; giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Hải quân hiện nay.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Quốc gia trên biển, tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.

Về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới: Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác phân giới, cắm mốc, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tài liệu, định hướng tuyên truyền cho các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đẩy manh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia. Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền nội bộ, trên các phương tiện báo chí truyền thông và thông tin đối ngoại.

Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp với các hình ảnh trực quan sinh động; khai thác ưu thế của báo chí đa phương tiện, mạng xã hội và các phương thức thông tin hiện đại, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vấn đề biên giới lãnh thổ, nhất là công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, sự phù hợp của nội dung với từng nhóm đối tượng cụ thể; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các phương tiện truyền thông hiện đại.

Tăng cường tính chủ động, sáng tạo linh hoạt, gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Phát huy sức mạnh của công tác thông tin đối ngoại, các phương tiện truyền thông hiện đại, vai trò của lực lượng tuyên truyền ở cơ sở trong việc triển khai đồng bộ, sâu rộng tại các địa phương; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều nhất là thông tin từ cơ sở.

Để công tác thông tin, tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền đến được với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là ở cơ sở, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền; một số địa phương, đơn vị phối hợp với lượng lượng Quân đội, Công an tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoàng Trung (BTGTU)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2020-02-28