Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính nhằm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm 2018

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh là kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Trong năm 2018, UBND tỉnh đã Quyết định đổi tên Trung tâm hành chính công tỉnh thành Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2018, UBND tỉnh đã Quyết định đổi tên Trung tâm hành chính công tỉnh thành Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Để triển khai đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Để tuyên truyền về CCHC, UBND tỉnh đã tổ chức phát hành ấn phẩm tuyên truyền danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đến các cơ quan, đơn vị từ tỉnh, đến cơ sở. Ngoài ra, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình đã phối hợp mở các chuyên mục, chuyên đề về CCHC, lồng ghép việc phát sóng các phóng sự, tin, bài trong các chuyên đề, chuyên mục sau bản tin thời sự hàng ngày. Công tác cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, 100% các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong năm đã thẩm định 65 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; tham gia ý kiến vào 138 dự thảo văn bản QPPL các cấp; tổ chức tự kiểm tra 43 văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành trong Quí IV/2017 và 9 tháng đầu năm 2018; tự kiểm tra 21 văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp có liên quan đến lĩnh vực TN&MT...


Trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã Quyết định công bố 1.565 TTHC, trong đó: Ban hành mới 646 TTHC; sửa đổi, bổ sung 243 TTHC; bãi bỏ, hủy bỏ 676 TTHC; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện nhập, đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đối với 889 TTHC và xóa bỏ 676 TTHC.


Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 11/11 huyện, thành phố và 210/210 đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cả tỉnh có 11/11 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 03 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có đầy đủ các trang thiết bị điện tử, thiết bị chuyên dụng theo mô hình hiện đại. 100% TTHC của 3 cấp chính quyền được công khai đầy đủ trên Cổng TTĐT của tỉnh và thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.


Trong cải cách tổ chức bộ máy, đến nay toàn tỉnh đã sáp nhập giảm được 149 đơn vị sự nghiệp, trong đó 129 đơn vị trường học (riêng năm 2018 giảm 51 đơn vị trường học; huyện Kỳ Sơn và huyện Lương Sơn đã sáp nhập được trường học của 100% đơn vị cấp xã) và 20 đơn vị sự nghiệp khác; giảm 49 phòng và tương đương trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp sở. Về kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, giai đoạn I, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập, đặt tên 19 tổ dân phố; đổi tên 02 tổ dân phố và thành lập mới 01 xóm (giảm từ 2.059 còn 1.999 thôn, xóm, tổ dân phố).


Việc xây dựng kế hoạch biên chế, thực hiện các quy trình tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được duy trì tốt; tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã là 100%. Từ năm 2015 đến năm 2018 cả tỉnh đã tinh giản được 1.243 cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm, chú trọng.


Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả tại 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị hành chính cấp xã. Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, sửa đổi, xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công để thực hiện việc quản lý, thu, chi ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, tăng trách nhiệm và chủ động trong công việc quản lý sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị; có 25 đơn vị sự nghiệp đã tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và 115 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Trong hiện đại hóa nền hành chính, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%. Đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã, hiện nay toàn tỉnh đã triển khai áp dụng tại 157/210 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 74,8%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt; việc đánh giá, xác định và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 đối với UBND cấp xã ở một số đơn vị huyện triển khai còn chậm. Việc triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa đảm bảo tiến độ, như: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai phần mềm theo dõi đánh giá, xác định Chỉ số CCHC và xây dựng mô hình một cửa hiện đại ở cấp xã. Một số tiêu chí trong chỉ số CCHC chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp nên chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh giảm 18 bậc, đứng thứ 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-02-23