Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Lạc Sơn đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận

Năm 2018, công tác dân vận của huyện Lạc Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội quần chúng, gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Nội dung chương trình công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác vận động quần chúng đã được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện phát triển, nhiều mô hình đạt kết quả cao, chính quyền các cấp đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã – hội đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận của chình quyền. Qua đó đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức về công tác dân vận của Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. 


Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền xử lý những vấn đề bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung sửa đổi quy ước xóm, khu phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Tham mưu cho cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; kịp thời kiện toàn khối dân vận, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân Vận khéo”.


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh, tổng số hộ tham gia dồn đất sản xuất là 808 hộ, tổng số thửa là 1.796 thửa, tổng số diện tích dồn  64,89 ha, điển hình như các xã Yên Nghiêp, Vũ Lâm, Bình Cảng, Xuất Hóa, Liên Vũ. Năm 2018 việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 đang được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, công tác tổ chức làm điểm dồn điền, đổi thửa tại các xã Xuất Hóa, Yên Phú, Liên Vũ, Tân Mỹ, các xã khác làm điểm từ 02 xóm trở lên, đang được triển khai đăng ký và bắt đầu thực hiện trong năm 2019.


Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng huyện đã tổ chức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện đến công đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện. Vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức được 02 cuộc giám sát tại các xã Mỹ Thành và Phú Lương với nội dung giám sát thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức giám sát năm 2018 được 05 cuộc tại các đơn vị, Phòng Tài nguyên và mô trường, xã Yên Nghiệp. Ân Nghĩa, Văn Nghĩa, Định Cư với nội dung: công tác quản lý và khai thác đất, đá trên địa bàn huyện Lạc Sơn.


Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tự quản trong cộng đồng khu dân cư như: mô hình dòng họ tự quản của ông Bùi Văn Đạt, xã Nhân Nghĩa, Ông Bùi Văn Quang xã Tân Mỹ; dòng họ Quách tự quản về an ninh trật tự , xóm Riệc 2, Đồi cả; dòng họ khuyến học xóm Chiềng 3, xã Tân Lập; xây dựng mô hình đoạn đường tự quản của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân và một số mô hình điển hình như: “xây dựng gia đình 05 không 03 sạch” của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; “góp sức xây nhà đồng đội” của Hội Cựu Chiến binh, “mái ấm công đoàn” của Liên đoàn lao động huyện, "Câu lạc bộ sống vui sống khoẻ" của Hội người cao tuổi, "Đẩy mạnh hoạt động xã hội học tập" của Hội Khuyến học, "thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang" xóm Cát, xã Yên Phú, xóm Thăn, xã Miền Đồi... 


Triển khai rà soát các mô hình dân vận khéo đồng thời hướng dẫn xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, tổng số mô hình, điển hình trên các lĩnh vực có 365 mô hình, trong đó: mô hình trên lĩnh vực kinh tế có 95; mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội có 121; mô hình lĩnh vực an ninh - quốc phòng có 132; mô hình lĩnh vực xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể có 17. So với năm 2017 tăng 130 mô hình.

 
Nguyễn Thị Phượng (BDVTU)  


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-02-23