Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị khoá VIII trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; về kết quả thực hiện tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tuyên truyền sâu rộng cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và công nhân, người lao động ở địa phương về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tuyên truyền và đề nghị các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, tôn trọng, tạo điều kiện và bảo đảm các quyền thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, điều lệ của tổ chức đó.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện về xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi: Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; tạo được nhiều việc làm và quan tâm tới người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp công tác xã hội từ thiện theo Kế hoạch số 84 - KH/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên 12 số Thông tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng với số lượng phát hành 60.000 cuốn tới 337 chi bộ cơ sở và 328 đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hoà Bình và các cơ quan báo chí của tỉnh tại các Hội nghị giao ban báo chí định kỳ cho gần 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Biên soạn, đăng tải 50 tin, bài tuyên truyền về công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện về xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh trên Trang Thông tin điện tử của Tỉnh uỷ, hiện nay đã có gần 4.000.000 lượt truy cập. Tổ chức tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin, tài liệu về xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cho 50 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; 200 báo cáo viên các huyện, thành phố thông qua tổ chức các Hội nghị báo cáo viên định kỳ năm 2018. Đồng thời, định hướng tuyên truyền cho 35 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, 194 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, thành phố. Tổ chức kiểm tra khảo sát nắm tình hình tuyên truyền tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cho các chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, các cấp, các ngành, đã tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức thực hiện, giúp định hướng tư tưởng, chính trị cho các doanh nghiệp phát triển bền vững. Tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, trong việc lãnh đạo, tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sán xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

Thái Sơn


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2020-05-25