Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Mai Châu: Kết quả công tác dân vận năm 2018

Năm 2018, công tác dân vận huyện Mai Châu tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống dân vận các cấp trong huyện đã bám sát tình hình Nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 139-KH/HU, ngày 29/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/HU, ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện.

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 200-KH/HU, ngày 31/10/2018 về tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại Thị trấn Mai Châu và xã Tân Mai. Qua tổng hợp ý kiến thăm dò với nhân dân, đã nhận được 185 ý kiến đề cập đến 06 nhóm vấn đề về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế; về văn hóa - xã hội; về quốc phòng - an ninh; về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; về xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh của địa phương.

Chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy với Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, tồn tại ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường; kiểm soát dịch bệnh cho người và vật nuôi, cây trồng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế; giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tảo hôn và phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều mô hình có sức lan tỏa, được nhân rộng đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Hiện nay có 258 mô hình đang phát huy hiệu quả: Trong đó 101 mô hình về phát triển kinh tế; 51 mô hình về văn hóa - xã hội; 53 mô hình xây dựng về an ninh, quốc phòng; 53 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Mô hình đang được triển khai, thực hiện rất hiệu quả như mô hình “Tổ liên gia tự quản” và “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự” ở khu dân cư.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới” theo Kế hoạch số 91- KH/HU, ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai Kế hoạch số 16-KH/BCĐ, ngày 05/3/2018 về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017 - 2022” năm 2018. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 23/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu ban hành Kế hoạch số 136-KH/HU, ngày 08/01/2018 về học tập, quán triệt, tuyền tryền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU; ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 11/4/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn huyện Mai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện ban hành và phê duyệt Kế hoạch dồn điền, đổi thửa trên địa bàn huyện Mai Châu đến năm 2020.

Tổ chức 49 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6 và trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu Quốc hội và 04 cuộc tiếp xúc HĐND tỉnh trên địa bàn huyện. Phối hợp mở lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2018 cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; “Tổ liên gia tự quản”, “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”; “Dòng họ tự quản”. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác dân vận; nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã Hang Kia thành lập 21 tổ liên gia tự quản.

Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo cho cán bộ dân vận cấp cơ sở, có 58/69 học viên tham gia, đạt 84%.

Nguyễn Thị Phượng (BDVTU)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07