Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh để xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện; thường xuyên lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các chuyên đề và cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả.

UBND tỉnh tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ và Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 24-CT/TW ngày 14/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về việc ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Theo đó, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của ngành mình, cấp mình gửi Sở Tài chính tổng hợp theo dõi; Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/1/2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2016 của Chính phủ; đối với các sở, ban, ngành, đơn vị quản lý hành chính nhằm tăng cường tính chủ động trong việc thực hiện kinh phí một cách hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn hơn, nâng cao hiệu suất lao động tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí, tạo quyền chủ động đồng thời gắn với trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị và cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, việc tổ chức hội nghị của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các cấp đã được phát huy theo hướng giảm các cuộc họp không cần thiết, tổ chức họp trực tuyến, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước được quan tâm triển khai. Ngay từ khi giao dự toán UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài các khoản chi lương và có tính chất lương để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Năm 2018, Trung ương giao tiết kiệm 10% (104.568 triệu đồng), địa phương giao 108.948 triệu đồng, tăng 4.380 triệu đồng so với Trung ương giao. Từ tiết kiệm chi thường xuyên và tăng thu đã bố trí được 110 tỷ đồng để thực hiện đầu tư các công trình quan trọng của tỉnh. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành ước 156 công trình; tổng mức đầu tư đề nghị phê duyệt 1.690.555 triệu đồng; tổng giá trị thẩm tra quyết toán 1.687.357 triệu đồng; tổng giá trị chênh lệch 3.198 triệu đồng.

Tổ chức thực hiện trong đầu tư xây dựng chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản đúng chế độ quy định của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong tất cả các khâu thanh lý, điều chuyển, mua mới tài sản, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất và xe ô tô dôi dư điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu tiêu chuẩn định mức hoặc bán thu hồi nộp ngân sách nhà nước, bán chuyển nhượng tạo nguồn tài chính để đầu tư, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, góp phần chỉnh trang, quy hoạch tại đô thị theo hướng hiện đại, giành quỹ đất có lợi thế thương mại cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch... góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

 

Lê Huệ (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2019-04-23