Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 12/11/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Không có việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm làm tổn hại uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được công khai trong tâp thể  lãnh đạo cùng cấp và cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.


Việc triển khai, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự. Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; nội dung, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, công khai kết quả phiếu đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với các chức danh cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản đầy đủ, trung thực.

Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng lấy phiếu đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ 1ãnh đạo 1à 49/50 đơn vị; trong đó: Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 14/15 đơn vị. Khối các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh 26/26 đơn vị. Khối các cơ quan Trung ương tại tỉnh 9/9 đơn vị.

Tổng số cán bộ thuộc đối tượng 1ấy phiếu tín nhiệm ở 49 cơ quan, đơn vị 1à 156 đồng chí, trong đó: Cán bộ 1ãnh đạo tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 41 đồng chí. Cán bộ 1ãnh đạo tại sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh 90 đồng chí. Cán bộ 1ãnh đạo các cơ quan Trung ương tại tỉnh 25 đồng chí.

Tín nhiệm cao tổng số 145/156 đồng chí, chiếm 92,95%, trong đó: Cán bộ có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt l00%: 56/145 = 38,62%. Cán bộ có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt từ 80% đến dưới l00%: 73/145 = 50,34%. Cán bộ có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt từ 70% đến dưới 80%: 10/145 = 6,90%. Cán bộ có tỷ l ệ phiếu tín nhiệm cao đạt từ 60% đến dưới 70%: 6/145 = 4,14%. Tín nhiệm: Tổng số 10/156 đồng chí, chiếm 6,41%. Tín nhiệm thấp có 01/156 đồng chí, chiếm 0,64%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy cán bộ đạt mức tín nhiệm cao có tỷ lệ phiếu từ 70% trở lên là l39 đồng chí, chiếm 95,86% cán bộ đạt mức tín nhiệm cao 139/145, chiếm 89,1% trên tổng số cán bộ được lấy phiến tín nhiệm 139/156. Cán bộ tuy đạt ở mức tín nhiệm nhưng tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp chiếm dưới 40% là 08 đồng chí. Thông qua đánh giá mức độ tín nhiệm đã giúp cho cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phát huy; tự xem xét, nhận định đánh giá bản thân, phấn đấu, tu dưỡng, tiếp tục rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời, đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét mức độ tín nhiệm để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

 

Thái Sơn (BTGTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2019-04-23