Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Quản lý các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đã từng bước được nâng cao, nguồn lực đầu tư thực hiện các hạng mục công trình phát huy hiệu quả và làm động lực cho việc huy động các nguồn lực đầu tư trong xã hội. Công tác quản lý nợ xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, số nợ giảm nhiều qua các năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường. Kết quả tái cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian qua đạt được thành tựu bước đầu. Quy mô kinh tế được mở rộng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản. Cơ cấu trong nội bộ từng ngành cũng có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm được hình thành, các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác tiên tiến được đưa vào sản xuất, bước đầu hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy được tiềm năng lợi thế so sánh của tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây: Kinh tế tăng trưởng khá, cụ thể năm 2016 đạt 7,62% và năm 2017 đạt 8,67%, năm 2018 ước đạt 9,5%, bình quân 3 năm GRDP của tỉnh tăng 8,6%/năm; thu ngân sách Nhà nước trung bình hằng năm tăng 11% (so với 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc xếp thứ 7; so với 6 tỉnh Tây Bắc xếp thứ 3). Chất lượng tăng trưởng được cải thiện: Ngành công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, bình quân là 12,65%/năm. Tiếp theo là ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá ổn định, bình quân tăng 7,2%/năm. Ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhất và không ổn định, bình quân hằng năm đạt 3,5%. Cơ cấu kinh tế của Hòa Bình có chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 45,75% năm 2016 lên 50,21% năm 2018 và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản từ 22,27% năm 2016 xuống còn 21,24% năm 2018.

Tái cơ cấu đầu tư công bước đầu mang lại hiệu quả tích cực; kế hoạch vốn đầu tư được bố trí theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp, đối ứng dự án sử dụng vốn ODA, hạn chế khởi công mới. Đối với dự án mới, kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình kế hoạch đã phê duyệt, chỉ đầu tư khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản, hạn chế phát sinh nợ mới.

Đến nay, tỉnh Hòa Bình có 06 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Nhà nước bao gồm: 02 công ty TNHH một thành viên (Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình); đang sắp xếp, chuyển đổi 04 công ty nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên. Hoàn thành cổ phần hóa Đoạn quản lý đường bộ I (Sở GTVT) thành Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Hòa Bình; tiếp tục bán cổ phần lần đầu của Đoạn quản lý đường bộ II (Sở GTVT); thực hiện thoái vốn theo kế hoạch năm 2018 tại Công ty cổ phẩn nước sạch Hòa Bình, dự kiến thoái hết vốn Nhà nước vào năm 2020.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt; tăng tỷ trọng cây, con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các ngành có năng lực cạnh tranh được chú trọng phát triển. Giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Tái cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển đa dạng các sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm có năng lực cạnh tranh. Cơ cấu kinh tế vùng được chú trọng. Quy hoạch phát triển ngành, vùng, sản phẩm được rà soát, điều chỉnh phù hợp hơn với kinh tế thị trường. Chủ động thực hiện lồng ghép các mục tiêu phát triển vùng động lực vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố.
 
Phương Thảo (BDVTU)  


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-04-23