Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại Thành ủy Hòa Bình
Ngày 29/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Thành ủy Hòa Bình về kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới. Làm việc với Đoàn, có đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam kết luận tại buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam kết luận tại buổi giám sát

Trong những năm qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; Quyết định số 402-QĐ/TU về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng trong tình mới. Theo đó,  UB MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức 58 hội nghị với 18.540 lượt đại biểu tham gia, có 817 ý kiến góp ý vào các dự thảo luật sửa đổi; Từ năm 2017 đến nay, Thành ủy đã tổ chức 07 hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thành phố với đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong 3 năm (2015-2017), đã tổ chức tiếp công dân với 321 đoàn với 439 lượt người. Tiếp nhận 709 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố là 18 đơn, đã giải quyết 18/18 đơn. Còn lại 691 đơn chuyển các phòng, ban, đơn vị giải quyết.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước theo quy định; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kịp thời điều chỉnh theo những quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đã tổ chức thực hiện rà soát, tổng hợp theo Đề án 30 và ban hành, áp dụng chung cho các đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố với 242 thủ tục; cấp xã, phường, thị trấn với 198 thủ tục, trên phạm vi toàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Hằng năm đã thực hiện rà soát hàng trăm thủ tục hành chính (TTHC) . Trên cơ sở kết quả rà soát TTHC nhằm đơn giản hoặc đề xuất đơn giản tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí. Từ năm 2015 đến năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại thành phố đã tiếp nhận 11.014 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 9.476 hồ sơ, đang giải quyết 229 hồ sơ, chậm tiến độ 276 hồ sơ, thu phí, lệ phí trên 1,4 tỷ đồng. 

Xác định tầm quan trọng của Phong trào thi đua "Dân vận khéo" thời gian qua các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vn khéo" đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực, góp phân xây dựng hệ thông chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, thành phố Hòa Bình đã duy trì và xây dựng mới 259 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó lĩnh vực kinh tế là 60 mô hình, lĩnh vực xã hội là 111 mô hình, lĩnh vực an ninh - quốc phòng là 63 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị là 25 mô hình…Trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố nêu ra một số khó khăn tồn tại như: Một số cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, có lúc, có nơi chưa tích cực vận động thuyết phục, chưa sâu sát và chú ý lắng nghe ý kiến Nhân dân; tác phong làm việc còn nặng về mệnh lệnh hành chính nên hiệu quả công việc chưa cao; Việc phối hợp giữa chính quyền và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác dân vận có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.

Trên cơ sở nội dung báo cáo và khảo sát thực tế tại phường Hữu Nghị, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Hòa Bình, đặc biệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. Công tác triển khai trên địa bàn cơ bản đẩy đủ, đã gắn công dân vận chính quyền với các chương trình, nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền. Thành phố đã phát huy được vai trò của dân vận trong thực hiện sáp nhập xóm, tổ, dân phố; giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác cải cách hành chính… Qua đó, đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chất lượng, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Đổi mới mạnh mẽ nhận thức, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Cần xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong các cơ quan Nhà nước các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) "Tăng cường chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến" "Tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Lưu Sao (VP. UBND TP. Hòa Bình)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2019-07-19