Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 22% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH (trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi); khoảng 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Có khoảng 35% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 85%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 3; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia đạt mức 75%.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH (trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2% lực lượng lao động trong độ tuổi); khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia đạt mức 80%.

- Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH (trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi); khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia đạt mức 85%.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách đối với bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách; các cơ quan truyền thông tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cải cách chính sách BHXH. Chú trọng tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ đối với các đối tượng tham gia, theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững trong hệ thống. Phát hiện, biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, nghĩa vụ, trách nhiệm; đồng thời phê phán, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm chính sách pháp luật về BHXH.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, đảm bảo thực thi có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, khắc phục, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Chương trình phối hợp đã ký kết. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia và thực thi chính sách. Quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia từ cơ sở, nhất là BHXH bắt buộc. Củng cố, tăng cường quản lý quỹ BHXH bảo đảm thu, chi hiệu quả và an toàn theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH. Có biện pháp mạnh đối với các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH cho người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiến tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hiện đại hóa quản lý, ứng dụng công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện chính sách đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời. Triển khai có hiệu quả các chính sách, phát huy đầy đủ các chức năng, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động. Phát triển hệ thống BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia; tiếp tục kiện toàn sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp để thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng chất lượng phục vụ gắn với đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia; xây dựng, phát triển hệ thống BHXH đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; mở rộng hệ thống đại lý đóng và chi trả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc mở rộng và gia tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội. Chính quyền các cấp, cơ quan quản lý nhà nước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm mở rộng đối tượng tham gia. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh; đồng thời giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố, coi đây là nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn sử dụng nhiều lao động vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong khu vực có quan hệ lao động. Chủ động tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Đối với chính sách BHTN, không chỉ chú trọng các giải pháp chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần chú ý đến các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách theo định hướng, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia và tuân thủ các quy định của pháp luật về BHXH. Đẩy mạnh công tác rà soát, vận động thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc phát triển các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách BHXH tại doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên, xã viên hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể, người dân tham gia BHXH bằng các hình thức phù hợp; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, người lao động và người dân tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là quyền khiếu nại, hoặc khởi kiện cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý quỹ BHXH nếu phát hiện có sai phạm trong thực hiện chính sách về BHXH.

Việt Hà (VPTU)

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2019-04-23