Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia
Nhằm đẩy mạnh thực hiện Thông báo số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW (sau đây viết tắt là Thông báo số 50-TB/TW). Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh và các cấp Hội trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản số 447 - CV/TU, ngày 17/10/2018 về thực hiện Thông báo số 50-TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện nội dung Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Kết luận số 19-KL/TW. Tạo điều kiện để các cấp Hội tham gia sinh hoạt và giao ban định kỳ trong nối nội chính ở địa phương. Các ban, sở, ngành tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động của chi hội luật gia cơ quan, đơn vị.

Đảng đoàn Hội Luật gia tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội; chủ động và nhạy bén hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy vai trò của tổ chức Hội tham gia vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cở sở,…

Tiếp tục tục đổi mới hoạt động nhiệm vụ chuyên môn, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho các hội viên. Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và hòa giải của cơ sở. Tập trung làm tốt hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách; tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước …; Kiện toàn đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn.

Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho các Hội viên Hội Luật gia đảm bảo chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và nghiệp vụ, tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp, các ngành xây dựng khi có yêu cầu. Khuyến khích thành lập Hội luật gia ở các cấp huyện, xã, phường, thị trấn theo đúng tinh thần Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Bộ Chính trị; lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm làm cán bộ chủ chốt của các cấp Hội. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan có liên quan quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các cấp Hội luật gia trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Phương Thảo (BDVTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2020-03-31