Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao, cải thiện đời sống của nông dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dồn điền, đổi thửa giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dồn điền, đổi thửa; khắc phục tình trạng manh mún, phân tán về ruộng đất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn nội dung, trình tự dồn điền, đổi thửa địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương. Thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện; một số địa phương thực hiện tốt như: huyện Yên Thủy; các xã An Bình, Lạc Long, huyện Lạc Thủy… Đến tháng 12 năm 2017, toàn tỉnh có 22/191 xã và 7 nghìn hộ gia đình đã thực hiện dồn điền đổi thửa. Sau dồn điền, đổi thửa nông dân tích cực đầu tư thâm canh, hình thành các vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn, hình thành các nhóm nông dân tự nguyện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được cải thiện, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất. Tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn có những khó khăn, hạn chế, một số địa phương do điều kiện địa hình không bằng phẳng, bị chia cắt nên khó thực hiện chủ trương.

Đến nay sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển  theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với khai thác tiềm năng của từng vùng. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản hằng năm tăng khá. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản hàng năm đạt 3,9 -4,7%. Giá trị thu được trên 1 ha canh tác đất trồng trọt năm 2008 đạt 45 triệu đồng, năm 2017 tăng lên 120 triệu đồng; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2013 đạt 68,44%, đến năm 2017 đạt 90%; năm 2008 chưa có xã nào đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đến năm 2017 có 51/191 xã đạt 26,7% số xã trên toàn tỉnh; độ che phủ rừng năm 2008 đạt 44,5%, đến nay đạt 51,1%.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản đều tăng mạnh; năm 2008 lần lượt là: 3,8%, 8,2%, 3,1%, 0,7%, đến năm 2017 tương ứng là: 4,21%, 6,38%, 3,66%, 5,83%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản; năm 2008, tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản lần lượt là: 85,7%, 12,2%, 2,1%; đến năm 2017 tương ứng là: 83,76%, 11,84%, 4,4%. Trong nông nghiệp, tỷ trọng ngành chăn nuôi năm 2008 là 26%, năm 2017 tăng lên 28.4%.

Chuyển đổi 3 nghìn ha đất quy hoạch trồng lúa, đất trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn như mía, rau an toàn, cây ăn quả có múi, cây nhãn...từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Diện tích cây ăn quả có múi 8,1 nghìn ha tăng 7 nghìn ha so với năm 2008: Trong đó cam 3,6 nghìn ha, với diện tích kinh doanh 1,5 nghìn ha cho thu nhập trung bình 700 triệu đồng/ha/năm; bưởi 2,9 nghìn ha, với diện tích kinh doanh 760 ha cho thu nhập trung bình 500 triệu đồng/ha/năm; mía tím, mía ép nước trên 6,6 nghìn ha cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm; Mướp đắng, bí xanh trên 700 ha cho thu nhập trên 120 triệu đồng/vụ.

Tập trung phát triển 5 loài vật nuôi lợi thế là trâu, bò, lợn, gia cầm, dê. Cơ cấu nội ngành chăn nuôi chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi lợn và đại gia súc. Đến năm 2017 có 71 cơ sở chăn nuôi gà quy mô lớn; 04 trại gà giống cung cấp 13 triệu trứng giống/năm; 17 trang trại chăn nuôi lợn nái và hậu bị cung cấp 150 nghìn lợn giống và 20 nghìn lợn hậu bị. Tổng đàn vật nuôi tăng, chu kỳ nuôi được rút ngắn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm tăng, tổng đàn trâu giảm nhẹ, chuyển dần từ nuôi lấy sức kéo sang nuôi vỗ béo thương phẩm; tổng đàn bò tăng 0,9%; tổng đàn lợn tăng 7%, đàn gia cầm tăng 11%; đàn dê tăng 7%.

Trồng rừng, bảo vệ rừng được quan tâm, diện tích trồng rừng hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra; ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng tăng diện tích trồng cây gỗ lớn, cây bản địa. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng 235 nghìn ha, chưa có rừng 112,4 nghìn ha; Rừng đặc dụng 40,5 nghìn ha, phòng hộ 133,2 nghìn ha, sản xuất 166,4 nghìn ha. Hệ thống rừng giống, vườn ươm giống cây lâm nghiệp được cải thiện, đã xây dựng, cải tạo 6 vườn ươm giống, 8 rừng giống.

Chú trọng phát triển nuôi cá lồng vùng hồ Hòa Bình, thay thế bằng lồng cải tiến khung sắt, lưới đã phát huy được tiềm năng mặt nước Hồ thủy điện Hòa Bình, hiện có khoảng 4 nghìn lồng nuôi cá trên hồ Hòa Bình, tăng 3,9 nghìn lồng so với năm 2008. Hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mô hình đồng quản lý nghề cá trên lưu vực hồ Hòa Bình được thực hiện đã khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản năm 2017 là 2,68 nghìn ha, tăng 887 ha so với năm 2008 trong đó tập trung phát triển tại các thủy vực lớn kết hợp khai thác thủy lợi.

Diện tích cây hằng năm được tưới chủ động tăng, năm 2008 là 35 nghìn ha, năm 2017 là 50,2 nghìn ha. Trong giai đoạn 2013 - 2017 có gần 400 công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, kiên cố hơn 200 km kênh mương. Hơn 700 ha sản xuất cây các loại áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

Nhiều tiến bộ mới được chuyển giao, giới thiệu, nhân rộng như thâm canh tỏi tía, chuối tiêu hồng, mía cấy mô, nhân giống lạc, sử dụng phân Fertiplus, cải tạo đàn giống địa phương, vỗ béo bò, nuôi gà thả vườn đồi, nuôi cá Trắm đen, Vược, Tầm, Diêu hồng trong lồng; trồng rừng xoan, giổi xanh; trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh; phục hồi rừng luồng thoái hóa, phát triển cây rau, cây dược liệu dưới tán rừng, kết hợp nuôi ong dưới tán rừng…chỉ dẫn địa lý mía tím Hòa Bình, cam Cao Phong, dổi Lạc Sơn được xây dựng tạo giá trị tăng thêm cho nông sản.

Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 22/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, hướng dẫn để người dân nhận thức rõ sự cần thiết, lợi ích, hiệu quả, nguyên tắc, phương pháp và các bước thực hiện dồn điền, đổi thửa được đẩy mạnh, từ đó thay đổi nhận thức, tư duy cách thức tổ chức sản xuất; chủ động, tự nguyện tham gia dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Góp phần tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao, cải thiện đời sống của nông dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phương Thảo (BDVTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-04-23