Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
Giảm được 12 đơn vị trực thuộc (từ 31 đầu mối xuống còn 19 đầu mối); số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng giảm 25 người. Đó là kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, thể hiện sự quyết liệt với quyết tâm chính trị cao của người lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu trong việc sắp xếp, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là tiền đề để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả góp phần vào thành công chung của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII của Đảng.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải được làm quyết liệt với quyết tâm cao

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết: Ngay từ năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án vị trí việc làm các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở rà soát, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giao chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình, đạt tỷ lệ ít nhất 10% so với tổng biên chế được giao. Qua rà soát cũng cho thấy hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy bên trong nhiều cơ quan, đơn vị chưa cao, còn chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ngày 20/8/2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (thay thế Quy định số 219-QĐ/TW). Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề xuất phương án giảm tối thiểu đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức giảm 2; cơ quan Ủy ban Kiểm tra giảm 2; Ban Tuyên giáo giảm 3; Ban Dân vận giảm 2; Ban Nội Chính giảm 1; Văn phòng Tỉnh ủy giảm 2 đảm bảo theo định hướng khung của Quy định số 04-QĐi/TW "tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương)”. Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị thảo luận phương án sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, đồng thời thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy. Theo đó: 6/6 cơ quan, đơn vị thống nhất thực hiện sắp xếp, giảm 12 tổ chức bên trong (so kế hoạch 4/6 cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, giảm thêm 8 tổ chức bên trong, so kế hoạch là 4).

Ngày 22/8/2018, tại Thông báo số 1770-TB/VPTU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, theo đó: Giảm được 12 đơn vị trực thuộc (từ 31 đầu mối xuống còn 19 đầu mối); đảm bảo đúng nguyên tắc mỗi đơn vị trực thuộc có tối thiểu 5 người trở lên; tên gọi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng giảm 25 người; (từ 64 người xuống còn 39); trong đó cấp trưởng giảm 12; cấp phó giảm 13; Việc giao biên chế sau khi sắp xếp đảm bảo nguyên tắc, phù hợp, đúng quy định và yêu cầu vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị. Lộ trình thực hiện tinh giản biên chế ít nhất 10% giai đoạn 2017-2021 đảm bảo theo đúng Quyết định số 692- QĐ/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2017 - 2021; Thống nhất Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thực hiện chuyển giao số biên chế nhân viên phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy; Thời gian thực hiện theo phương án mới, từ ngày 01/10/2018.

Người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, không ngại khó khăn phức tạp

Hiện nay các cơ quan tham mưu chuyên trách, giúp việc Tỉnh uỷ đang khẩn trương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng sau sắp xếp. Song để thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị trực thuộc tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương); phòng dưới 10 người được bố trí 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 trưởng, phó phòng. Có nghĩa là phải giải quyết bài toán "con người”: giảm 25 người; (từ 64 người xuống còn 39); trong đó cấp trưởng giảm 12; cấp phó giảm 13. Với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, vừa bám sát chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng, vừa vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn và quy luật khách quan. Các cơ quan thực hiện quy trình sắp xếp cán bộ theo hướng: lấy phiếu tín nhiệm để lựa chọn; trước khi lấy phiếu tín nhiệm tập thể, lãnh đạo cấp uỷ phải phân tích, đánh giá đúng năng lực, làm rõ mặt mạnh, mặt yếu của từng người... để tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở vận dụnglinh hoạt đúng quy định của Đảng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng sau sắp xếp không được xem xét, lựa chọn bổ nhiệm cấp trưởng, hoặc cấp phó thì ra quyết định cho thôi giữ chức vụ kể từ ngày 01/10/2018 đồng thời được hưởng bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ hiện giữ đến hết thời gian bổ nhiệm.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, quá trình xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy các cơ quan tham mưu, chuyên trách giúp việc thực hiện công khai, dân chủ đúng quy trình, quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; việc chuyển giao nhiệm vụ lái xe, nhân viên phục vụ, nhân viên kế toán (bao gồm con người và tài sản) được sắp xếp bố trí đảm bảo đúng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, biên chế được giao, phù hợp với tình hình thực tế; không gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị. Cho đến thời điểm hiện nay không có đơn thư, kiến nghị, khiếu nại về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy.

Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, khẳng định: "Việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế là việc khó, bởi làm sao số lượng giảm nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động phải tăng, phải được nâng lên. Việc này còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp phòng sau khi sắp xếp lại. Song các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức, để có sự đồng thuận chung trong thực hiện nghị quyết. Từng cơ quan, đơn vị phải có phương án cụ thể, khoa học và trách nhiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ, bàn bạc công khai về kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ biết và cùng thực hiện trên cơ sở xuất phát từ lợi ích chung, căn cứ vị trí việc làm và căn cứ vào sự đánh giá đúng cán bộ. Cùng với sắp xếp tinh giản là vận dụng linh hoạt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ công chức làm sao để người được tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo phấn khởi và người phải giảm yên tâm công tác”.

Trong những tháng cuối năm 2018 này, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ đang gấp rút tham mưu cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2018 về công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác và đặc biệt đang khẩn trương tham mưu cho cấp uỷ những giải pháp để kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá XII của Đảng. Những kết quả đạt được trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ là tiền đề quan trọng, để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị. Và ngay trong quý IV/2018, sẽ quyết tâm thực hiện sắp xếp giảm ít nhất 17 đầu mối bên trong đối với cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tỉnh, trong đó: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình 3; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3; Tỉnh đoàn thanh niên 3; Liên đoàn Lao động tỉnh 5; Hội Nông dân tỉnh 2; Cựu Chiến binh tỉnh 1; trong đó giải thể 01 Trung tâm của Hội Phụ nữ; sáp nhập 2 trung tâm Tỉnh đoàn còn 1; sáp nhập 2 trung tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh còn 1; giải thể 3 công đoàn giáo dục huyện; giải thể Công đoàn ngành Nông nghiệp, Công đoàn ngành Giao thông (dưới 2.000 đoàn viên) theo kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện Kế hoạch 129-KH/TU ngày 06/2/2018 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Quyên

(Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2020-03-30