Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị
Thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU, ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đề án 750 đề ra. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là những việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật được nâng lên. Phát huy sức mạnh của tập thể, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, hạn chế việc chuyên quyền độc đoán, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung, điều chỉnh khi có thay đổi về nhân sự; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, phát huy, nâng cao trách nhiệm cho từng thành viên; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở hàng năm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thông qua công tác kiểm tra cho thấy nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được nâng lên. Phát huy nội lực, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ. Qua công tác kiểm tra đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục. Đưa ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Cấp ủy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã lãnh đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý giúp thủ trưởng cơ quan quản lý, điều hành các mặt hoạt động bảo đảm dân chủ, công khai. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, góp phần tạo điều kiện thuận lợi các tổ chức và công dân giải quyết công việc thuận lợi, nhanh chóng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 19/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình... Trong đó, tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Công khai các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; chương trình công tác hằng tháng, quý, năm; dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động hằng năm; việc mua sắm tài sản, trang thiết bị; công tác tuyển dụng cán bộ, nâng bậc, nâng ngạch; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ... đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, sao gửi văn bản, đăng tải trên mạng nội bộ và trên bản tin của cơ quan, thông báo công khai tại các cuộc họp, hội nghị,... để cán bộ, công chức, viên chức biết và chấp hành.

Các cơ quan, đơn vị đã công khai quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện các giao dịch. Bố trí địa điểm, phân công cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ; ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan trong giải quyết công việc... Thông qua đó đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã ban hành quy chế, nội quy tiếp công dân; quy định lịch tiếp công dân; bố trí địa điểm, phân công cán bộ thực hiện việc tiếp dân. Duy trì hòm thư góp ý; công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị và các ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giao cho thanh tra của đơn vị trực tiếp tham mưu, giải quyết; định kỳ đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng... Gắn lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, đưa việc học tập và làm theo Bác là một trong những nội dung đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Có thể nói thực hiện tốt quy chế dân chủ đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân ngày càng tốt hơn. Tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; lề lối, tác phong làm việc có nhiều tiến bộ, gần dân, trọng dân, luôn bám sát cơ sở để giải quyết kịp thời yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân. Tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ. Từng bước củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phương Thảo (BDVTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2020-03-29