Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Một số kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ở Liên đoàn Lao động tỉnh
Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền (gọi tắt là Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị).
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị và các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh, của Liên đoàn lao động đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên,  coong nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động; trên cơ sở đó phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động coong nhân viên chức lao động.

Xác định giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện tốt Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, Liên đoàn lao động  tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thực hiện quyết định 217-QĐ/TW, quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị,  chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp  luật và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về “Công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”; tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018; Hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/6/2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Liên đoàn lao động tỉnh đã tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại 130 doanh nghiệp và cấp huyện là 415 doanh nghiệp, giám sát về công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp có yêu cầu cao về an toàn vệ sinh lao động; giám sát chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh thực phẩm ở những doanh nghiệp đông lao động, có tổ chức cung cấp bữa ăn ca cho người lao động; giám sát việc tổ chức đối thoại của chủ doanh nghiệp với người lao động và việc tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào thỏa ước lao động tập thể giữa chủ sử dụng lao động và người lao động…

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn đã nắm tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm thực tế đời sống, lao động, việc làm; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động đối với người lao động, từ đó có ý kiến tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của Đảng và Nhà nước. Hoạt động giám sát của Công đoàn đã nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những thiếu sót, giúp doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật, giúp công nhân viên chức lao động ý thức hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động và việc giải quyết chế độ chính sách cho công nhân viên chức lao động  được các cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động quan tâm thực hiện. Hoạt động giám sát cũng giúp khẳng định thêm vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Phát huy vai trò chủ động, chủ trì của lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thu Hường (BDVTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2020-10-01