Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2025
Ngày 20/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 895-QĐ/TU về việc ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2025”. Để cụ thể hóa việc thực hiện Đề án, ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 175-KH/TU về thực hiện Đề án  “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2025”.
Theo kế hoạch, nội dung thực hiện Đề án được chia làm các giai đoạn:

Trong năm 2018: Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh khi cần thiết; tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh khi có sự thay đổi; Duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp tỉnh 01 tháng/lần hoặc đột xuất; cấp huyện định kỳ 01 tháng/lần. Ở cơ sở, định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền miệng các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; Đảm bảo chế độ phụ cấp cho báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn Liên ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về “thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị”; Trang bị cho báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh tài liệu tham khảo, như: Sổ tay báo cáo viên, tạp chí báo cáo viên, tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Từ năm 2019 đến năm 2025: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa công tác tuyên truyền miệng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi, đảng bộ và của mỗi đảng viên; Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Đề án. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên - tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh khi cần thiết; Thực hiện việc cung cấp thông tin định kỳ thông qua hội nghị báo cáo viên và qua hệ thống mạng nội bộ, giữa hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến; giữa tài liệu bằng văn bản và tài liệu file mềm. Giữa việc phát huy tính chủ động tích cực của báo cáo viên cấp mình với mời báo cáo viên cấp trên, mời các đồng chí lãnh đạo địa phương thông tin về nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Thường xuyên bổ sung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, từng bước chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 243-QĐ/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, cụ thể: 100% báo cáo viên Trung ương có trình độ chuyên môn đại học; đến năm 2020 có 50% thạc sỹ trở lên; có trình độ lý luận cao cấp trở lên; 100% báo cáo viên cấp tỉnh có trình độ chuyên môn đại học; đến năm 2025 có 30% có trình độ thạc sỹ và có trình độ lý luận cao cấp hoặc tương đương; 100% báo cáo viên cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học và có trình độ cao cấp lý luận hoặc tương đương; 100% báo cáo viên cấp cơ sở có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị trung cấp trở lên; Hằng năm, 100% báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng ít nhất 01 lần; Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh 01 tháng/01 lần; cấp huyện 01 tháng/lần để kịp thời cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các định hướng tư tưởng của Đảng, thời sự, chính sách, pháp luật cho từ 95 - 98% cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở; ở các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, trường học có 01 đồng chí Thường trực cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo, đồng thời là báo cáo viên của cấp ủy; 100% báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, cơ sở có khả năng và tham gia truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thời sự chính sách trong nước, quốc tế đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% có khả năng truyền đạt tốt; 100% báo cáo viên các cấp trong tỉnh được cung cấp Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng và tin tham khảo nội bộ. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện có Sổ tay báo cáo viên, Tạp chí báo cáo viên; 100% báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cơ sở biết sử dụng công nghệ thông tin, trong đó 80% sử dụng thành thạo phần mềm Powerpoint.

Trong 05 năm, vào đầu nhiệm kỳ và giữa nhiệm kỳ, tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cho tất cả đội ngũ báo cáo viên cấp mình quản lý, cấp giấy chứng nhận đối với báo cáo viên đủ tiêu chuẩn; biểu dương, khen thưởng đối với những báo cáo viên xuất sắc. Tiếp tục đảm bảo chế độ phụ cấp cho báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn Liên ban số 06-HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về “thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị”. Tùy theo điều kiện ngân sách của từng địa phương, đơn vị để quan tâm hỗ trợ trang bị máy tính xách tay, máy ghi âm cho báo cáo viên Trung ương. Trang bị cho mỗi đơn vị huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc; các xã, phường, thị trấn máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm.

Từ năm 2019, trang bị cho báo cáo viên cấp huyện, từ năm 2020, trang bị cho báo cáo viên cơ sở tài liệu tham khảo, như: Sổ tay báo cáo viên, tạp chí báo cáo viên, tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Hằng tháng, quý, 6 tháng và năm xây dựng kế hoạch, chương trình nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng; cấp thẻ cho đội ngũ báo cáo viên; quản lý hoạt động bằng phiếu báo cáo viên hằng tháng. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng của cấp ủy, Ban tuyên giáo cấp dưới, đội ngũ báo cáo viên cấp mình quản lý.

Năm 2021 tổ chức sơ kết thực hiện Đề án; năm 2025 tổng kết thực hiện Đề án và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo (có văn bản kèm theo).

Ban Biên tập

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-10-01