Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đã khẳng định Chương trình là chủ trương, đường lối đúng đắn, toàn diện của Đảng đối với các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện phát triển và nâng cao, cải thiện đời sống của nông dân khu vực nông thôn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo chiều hướng tích cực.
Thực hiện Chương trình hành động số số 15-CTr/TU, huyện Lạc Thủy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành vùng trồng chè tập trung cho hiệu quả kinh tế cao

Thực hiện Chương trình hành động số số 15-CTr/TU, huyện Lạc Thủy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành vùng trồng chè tập trung cho hiệu quả kinh tế cao

Thực hiện Chương trình hành động, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch, Quyết định, Chỉ thị, hướng dẫn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu. Các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Chương trình hành động; chỉ đạo các cấp Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, xác định rõ hơn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện cụ thể hóa các nội dung Chương trình hành động đề ra.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình để tổ chức thực hiện; các phong trào thi đua, vận động thực hiện, như cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”... đã tạo nên khí thế sôi nổi, sâu rộng trên toàn tỉnh.

Qua học tập quán triệt, thông tin tuyên truyền đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân; người dân hiểu được vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các quan điểm, chủ trương thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là hiểu rõ những lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân, từ chỗ hiểu “Xây dựng nông thôn mới là dự án đầu tư của nhà nước” đến nhận thức “Xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực của nhân dân là chủ yếu”, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, từ đó tham gia tích cực vào chương trình bằng các hành động cụ thể như: Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, hiến đất, đóng góp vật liệu, ngày công lao động...

Kết quả, đến nay giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4,5/năm, đạt so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20,03%, dự kiến hết năm 2018 chiếm 19,86%, kế hoạch đến năm 2020 chiếm 15,8% trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh, vượt chỉ tiêu đề ra (chiếm 20% cơ cấu kinh tế chung của tỉnh). Độ che phủ rừng đến nay đã đạt và ổn định ở mức 51,1%, vượt 4,1% so với chỉ tiêu đề ra. Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới ổn định cho 95% diện tích lúa; tưới ẩm cho một số diện tích cây màu, cây ăn quả, cây công nghiệp tập trung và cấp thoát nước chủ động cho diện tích nuôi trồng thủy sản. Nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn, năm 2017 đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 8 lần so với năm 2008, vượt chỉ tiêu đề ra (vượt 2,5 lần). Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 23,5% năm 2008 lên 51% (tăng 27,5%), vượt chỉ tiêu 50%; lao động qua đào tạo nghề hàng năm có việc làm ngay tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động và tự tạo việc làm tại địa phương đạt 80%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đến nay 26,7%, dự kiến năm 2020 đạt 40% đạt chỉ tiêu theo Kết luận số 40-KL/TU, ngày 29/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Lê Huệ (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2020-10-21