Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính
Ngày 02/10/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 1611/UBND-NNTN về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính để đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo Nghị Quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính thực hiện rà soát danh mục công trình (nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, khu thể thao, trung tâm thương mại, đài truyền thanh,…sau đây gọi chung là công trình) để điều chỉnh phương án tổ chức thực hiện cho phù hợp, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư khi tiến hành nhập đơn vị hành chính, như sau:

Xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1039/UBND-NNTN ngày 10/7/2018, về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính.

Triển khai thực hiện các công trình đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính đã được cấp có thẩm quyền duyệt chủ trương đầu tư: Đối với các công trình chưa triển khai thi công, thì trường hợp một trong các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính đã có công trình đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu của bộ tiêu chí khi nhập đơn vị hành chính, yêu cầu điều chỉnh danh mục và nguồn vốn công trình tương ứng đối với các xã còn lại sang thực hiện nội dung khác phù hợp theo nhu cầu của xã; trường hợp các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính chưa có công trình đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu chỉ tiêu khi nhập đơn vị hành chính và có từ 02 xã cùng dự kiến thực hiện xây dựng công trình có công năng sử dụng giống nhau đề nghị xem xét, lựa chọn triển khai thực hiện tại một vị trí công trình thuận lợi công năng sử dụng chung, đảm bảo yêu cầu tiêu chí khi nhập đơn vị hành chính và thực hiện điều chỉnh danh mục, nguồn vốn đối với những công trình còn lại không được lựa chọn.

Đối với các công trình thi công dở dang, thì trường hợp một trong các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính đã có công trình đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu chỉ tiêu khi nhập đơn vị hành chính, đề nghị điều chỉnh quy mô, khối lượng thực hiện, công năng sử dụng công trình tương ứng để tiết kiệm kinh phí đầu tư sang thực hiện nội dung khác; trường hợp có từ 02 xã cùng thi công xây dựng công trình có công năng sử dụng giống nhau đề nghị xem xét, lựa chọn triển khai thực hiện hoàn thành tại một vị trí công trình thuận lợi công năng sử dụng chung, đảm bảo yêu cầu tiêu chí khi nhập đơn vị hành chính và thực hiện điều chỉnh quy mô, công năng sử dụng đối với những công trình còn lại không được lựa chọn; giao UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế địa phương lựa chọn các công trình đầu tư cho phù hợp, xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến các công trình như: Nhà văn hóa xã, trạm y tế xã, trường học, khu thể thao xã, trung tâm thương mại xã, đài truyền thanh… để đề nghị, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì xem xét, đánh giá công nhận đạt chuẩn chỉ tiêu nếu một trong các xã nằm trong kế hoạch nhập đơn vị hành chính có công trình hoàn thành đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu khi nhập đơn vị hành chính.

Bảo Minh

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2020-05-26