Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh từng bước được nâng lên. KHCN đã có những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỷ trọng năng xuất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình tăng từ 23,08% (năm 2016) lên 30,24% (năm 2020), năng suất lao động tăng từ 5,25% (năm 2016) lên 8,33% (năm 2020).

Hoạt động tuyên truyền về vai trò của KHCN được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ứng dụng KHCN trong sản xuất, đời sống được nâng lên. Việc triển khai các dự án, mô hình ứng dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... được tăng cường. Tiềm lực khoa học công nghệ từng bước được cải thiện. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh hiện đạt 366 người/85 vạn dân (chiếm 0,043%), trong đó: tiến sĩ 03 người, chiếm 0,82%; thạc sĩ 38 người, chiếm 10,38%; đại học, cao đẳng 325 người, chiếm 88,8%; độ tuổi dưới 45 tuổi là 230 người, trên 45 tuổi là 136 người. Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ứng dụng, triển khai áp dụng KHCN được hiện đại hóa. Hệ thống chuẩn đo lường, phòng thí nghiệm, hệ thống thiết bị về an toàn bức xạ, hạt nhân được đầu tư cơ bản đáp ứng năng lực phục vụ yêu cầu. Kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ đã được quan tâm đầu tư tăng dần qua các năm và đạt 0,85% tổng chi ngân sách tỉnh; kinh phí ngoài ngân sách từ các Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chiếm trên 112% tổng mức kinh phí từ ngân sách đầu tư cho KHCN.

Hoạt động ươm tạo, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp KHCN, tổ chức KHCN được quan tâm. Tỉnh đã hỗ trợ thành lập 21 tổ chức KHCN, trong đó có 08/21 tổ chức KHCN công lập và 13/21 tổ chức KHCN ngoài công lập; 11 doanh nghiệp KHCN; trong đó có 08 doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, 03 doanh nghiệp tự nghiên cứu và làm chủ công nghệ. Tổng số vốn của các tổ chức KHCN, Doanh nghiệp KHCN đầu tư cho hoạt động KHCN chiếm trên 70% tổng mức kinh phí từ ngân sách tỉnh. Tổng giá trị tài sản ước tính đạt 880 tỷ đồng. Trong đó: Tài sản thuộc tổ chức KHCN công lập là 530 tỷ đồng, chiếm 60,2%; tổ chức KHCN ngoài công lập là 198 tỷ đồng, chiếm 22,5%; doanh nghiệp KHCN 152 tỷ đồng, chiếm 17,3%.

Công trình được công bố quốc tế và số lượng các sáng chế được bảo hộ trong nước và ở nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh có 535 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (trong đó 08 đơn Sáng chế; 01 chỉ dẫn địa lý; 31 đơn kiểu dáng công nghiệp và 494 đơn đăng ký nhãn hiệu). Tổng số văn bẳng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân của tỉnh Hòa Bình là 249 văn bằng, gồm: 01 sáng chế, 01 chỉ dẫn địa lý, 01 giải pháp hữu ích, 12 kiểu dáng công nghiệp và 234 nhãn hiệu hàng hóa.

Giai đoạn 2012-2021, việc triển khai các nhiệm vụ KHCN được thực hiện đồng đều trên các lĩnh vực. Triển khai 04 nhiệm vụ cấp quốc gia với tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng; 17 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi với tổng kinh phí 106 tỷ đồng. Triển khai nghiên cứu 186 đề tài với tổng số kinh phí thực hiện là 64 tỷ đồng. Các đề tài, dự án đã bám sát những vấn đề căn bản, cấp thiết, lĩnh vực phù hợp với đặc thù, thế mạnh của tỉnh.

Lĩnh vực Khoa học xã hội- nhân văn: Các đề tài tập trung chủ yếu vào các vấn đề xã hội, nhân văn có tính cấp thiết của tỉnh, qua đó cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các biện pháp tổ chức thực hiện. Các đề tài tiêu biểu: “Xây dựng bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn phát huy văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình”, “Biên soạn từ điển song ngữ đối chiếu Việt - Mường, Mường - Việt”…

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên: Các đề tài triển khai tập trung vào khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Tiêu biểu: Đề tài “xây dựng Alats điện tử phục vụ công tác quy hoạch và phát triển tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Hòa Bình”; “Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp phòng tránh trượt lở tại xã Phúc Sạn, Mai Châu tỉnh Hòa Bình”; Đề xuất giải pháp về phòng chống sạt lở đồi Ông Tượng, đồi máng nước, thành phố Hòa Bình và khu vực xã Hạ Bì, Tú Sơn, huyện Kim Bôi…

 Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Triển khai các đề tài tiêu biểu: Điều tra, đánh giá chất lượng, trữ lượng quặng photphorit và than bùn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phục vụ sản xuất phân bón; Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS để xây dựng bản đồ điện tử quản lý diện tích tưới tiêu của huyện Lương Sơn và Cao Phong; Nghiên cứu công nghệ sản xuất nước mía giải khát từ cây mía tím tỉnh Hoà Bình; Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp và xây dựng điểm mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Hòa Bình…

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp: chiếm trên 40% tổng số đề tài đã triển khai. Các đề tài tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là đưa nhanh ứng dụng tiến bộ KHCN về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, có sức chống chịu sâu bệnh và phù hợp với sinh thái ở địa phương, hướng tới phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhờ vậy tỉnh đã xây dựng được vùng cam Cao Phong có bộ giống chất lượng tốt, năng suất cao; phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: rau Su Su, quýt, bưởi đỏ, bưởi da xanh (Tân Lạc), quả lặc lày (Lương Sơn), nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi)…

Lĩnh vực Y, Dược: tập trung ứng dụng các thành tựu khoa học, các giải pháp để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Một số đề tài đã triển khai: Đề tài đánh giá thực trạng người mang gen ẩn bệnh Thalassimia độ tuổi từ 15-19 tuổi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Đánh giá tuổi động mạch và yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp; Đánh giá và các giải pháp phòng bệnh vẹo cột sống và cận thị thiết thực đối với các lứa tuổi học sinh…

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục vùng khó khăn. Tiêu biểu: Đề tài “Trực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”; “Nghiên cứu khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non tỉnh Hòa Bình theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và chuẩn hiệu trưởng mầm non”; “Chuyển đổi mô hình dạy học một buổi trên ngày sang dạy học hai buổi trên ngày ở các trường tiểu học vùng khó khăn tỉnh Hòa bình”; “Thành lập các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT tỉnh Hòa Bình”…. Nhiều đề tài đã được áp dụng và mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, giảng dạy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế đó là: Phát triển KHCN chưa tạo được sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Mạng lưới cơ sở KHCN còn ít, hoạt động phân tán. Kinh phí đầu tư cho KHCN còn thấp. Huy động nguồn lực xã hội vào công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Số lượng doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KHCN chưa nhiều. Mối liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW trong những năm tiếp theo, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xác định phát triển KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KHCN. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về KHCN: cơ chế tuyển chọn các nhiệm vụ KHCN; cơ chế huy động sự tham gia của doanh nghiệp; chính sách đào tạo, sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ KHCN... Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác về khoa học và công nghệ với các trường đại học, viên nghiên cứu… trong và ngoài nước.

Hoàng Thúy

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2022-07-03