Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí thông qua các văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức và Nhân dân; góp phần đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2022-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo giai đoạn và hàng năm đề ra; triển khai gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Kết hợp các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các sở, ban, ngành để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Kế hoạch tập trung vào 6 nội dung tuyên truyền. Thứ nhất là thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua các đợt tuyên truyền trực tiếp từ tỉnh đến cơ sở; đăng tải các tài liệu, tin bài, ấn phẩm trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trên mạng xã hội facebook, zalo, youtube, trang fanpage và các mạng xã hội khác. Thứ hai là tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thứ ba là tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Thứ tư là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng. Thứ năm là đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Thứ sáu là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09/12.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch. Giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Kim Quý (CTTĐT)

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2022-07-03