Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác giáo dục nghề nghiệp đã các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và người lao động đã xác định rõ tầm quan trọng của đào tạo nghề nghiệp là chìa khóa để giảm nghèo bền vững; các nghề đào tạo đã được học viên áp dụng vào sản xuất tại địa phương góp phần thu nhập cho hộ gia đình.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp được tăng cường. Trang Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác GDNN, đăng nhiều tin, bài về công tác đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn; các cơ quan thông tin đại chúng đã xây dựng được các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự; Chương trình phát triển nhân lực, chương trình khoa giáo về kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, các nghề tiểu thủ công nghiệp, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ; hệ thống truyền thanh cơ sở các huyện, thành phố đã xây dựng nhiều bản tin, chuyên mục tuyên truyền trên sóng phát thanh về đào tạo nghề và các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Công tác phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp được chú trọng. Kết quả số lượng học sinh tốt nghiệp THCS theo học trình độ trung cấp kết hợp với học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (mô hình 9+) ngày một tăng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức, quản lý đào tạo cho đối tượng học sinh, sinh viên trên, nhằm đảm bảo trình độ, tay nghề cũng như kiến thức văn hóa cho học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội tìm kiến việc làm, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mạng lưới các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 22 cơ sở GDNN đã được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoạt động nghề nghiệp, phân bổ tại 10 huyện, thành phố gồm: 05 trường cao đẳng, 03 trường trung cấp, 10 trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện, 02 trung tâm GDNN và 02 cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp. Trong đó phân theo loại hình sở hữu có 16 cơ sở công lập, 06 cơ sở tư thục; phân theo cơ quan quản lý có 03 cơ sở do trung ương quản lý, 19 cơ sở do tỉnh quản lý. Sau sát nhập các cơ sở hoạt động có hiệu quả hơn, đặc biệt mô hình sát nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại các huyện, thành phố, đây là cơ sở đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, kết hợp học văn hóa chương trình GDTX, rất thuận lợi cho người lao động và học sinh tham gia học tập và sự đầu tư nâng cao năng lực của các địa phương.

Việc tuyển sinh đào tạo được thực hiện thường xuyên. Kết quả công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 76.920 người, trong đó: trình độ cao đẳng: 1.550 người; trình độ trung cấp: 12.042 người; sơ cấp và đào tạo nghề nghiệp khác là 63.328 lượt người, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020 đạt 56%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 22,6%.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đội ngũ nhà giáo (bao gồm cả các cơ sở GDNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) hiện có 888 người, về trình độ đào tạo: Trên đại học: 146 người; Đại học: 499 người; trình độ khác: 243 người. Tổng số cán bộ quản lý về công tác GDNN là 185 người, trong đó: trình độ trên đại học 84 người; trình độ đại học 94 người; trình độ cao đẳng 3 người; trình độ trung cấp 4 người; Trong đó: số cán bộ quản lý tại các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh quản lý là 83 người.

Chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng. Tỷ lệ có việc làm, thu nhập của học sinh sinh viên khi ra trường, sự đánh giá của doanh nghiệp, theo đánh giá của các cơ sở đào tạo các ngành nghề tuyển sinh và đào tạo đều đáp ứng nhu cầu xã hội, tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp trên 80%; thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng; một số nghề có thu nhập cao như: Vận hành máy thi công, công nghệ ô tô, hàn từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng…

Triển khai Luật GDNN, chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 786/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/3/2018 về gắn kết GDNN với doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản triển khai với các nội dung như: Đề nghị Doanh nghiệp cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác với doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp tham gia Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, doanh nghiệp tham gia trong xây dựng chương trình, giáo trình, doanh nghiệp tham gia trong tổ chức đào tạo thực hành sản xuất; đẩy mạnh việc hợp tác 3 bên Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, liên kết giữa trường với doanh nghiệp; thực hiện chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp;.... Do đó, những năm qua các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước thực hiện lộ trình tự chủ theo yêu cầu của Chính phủ, một số trường đã chủ động đề xuất xây dựng đề án liên kết với doanh nghiệp trong tuyển sinh, đào tạo như Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình đã thực hiện liên kết với Doanh nghiệp trong đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, vừa tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, tăng thêm nguồn thu sự nghiệp cho trường.

Để tiếp tục phát triển giáo dục nghề nghiệp trong những năm tới, tỉnh đã đề ra mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2005, định hướng đến năm 2030 là phát triển hệ thống mạng lưới GDNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo hướng đồng bộ, tập trung, tinh gọn, cơ cấu hợp lý cả về trình độ và ngành nghề đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho người học; gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực lao động kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mạng lưới các cơ sở GDNN tỉnh Hòa Bình cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo. Đến năm 2025 tổng số cơ sở GDNN là 26, trong đó có 16 cơ sở GDNN công lập gồm 4/5 trường cao đẳng tự chủ một phần; 01 trường trung cấp Y tế Hòa Bình, lộ trình nâng cấp lên Trường Cao đẳng Y tế Hòa Bình, cam kết thực hiện lộ trình tự chủ khi nâng cấp; 10 trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện (mức tối đa 10%); 10 cơ sở GDNN tư thục và đào tạo nghề nghiệp khác. Đào tạo mới và đào tạo lại cho khoảng 75.000 người; trong đó đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 13.000 người; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 62.000 người; góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt trên 63% vào năm 2025. Đến năm 2030 tổng số cơ sở GDNN là 28 cơ sở, trong đó cơ sở GDNN công lập 16 cơ sở, gồm 6 trường cao đẳng tự chủ một phần; 10 trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện (mức tối đa 15%); 12 cơ sở GDNN và đào tạo nghề nghiệp khác. Đào tạo mới và đào tạo lại cho khoảng 80.000 người; trong đó đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 16.000 người (chiếm 20,0%), trình độ sơ cấp và đào tạo nghề nghiệp khác 64.000 lượt người (chiếm 80,0%); góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt trên 70% vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu trên tỉnh cần tiến hành đồng bộ các giải pháp: Rà soát, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị theo ngành nghề và trình độ đào tạo, đảm bảo có đủ thiết bị theo danh mục tối thiểu quy định; đối với các nghề trọng điểm các cấp trình độ, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo chuẩn đầu ra do cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương quy định. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; thực hiện tốt các chính sách đối với nhà giáo, có chính sách thu hút huy động các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật, nghệ nhân có trình độ tay nghề cao tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN. Xây dựng các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở GDNN; khuyến khích huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí đào tạo khi tiếp nhận lao động đã qua đào tạo. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực của địa phương, cả nước để xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Huy động các chuyên gia giỏi tại các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập; tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng nghề cũng như thái độ học sinh, sinh viên; đẩy mạnh liên kết giữa gia đình - nhà trường - doanh nghiệp trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thực hành thực tập và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

Ngọc Tuyết

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2022-07-03