Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 2)

Ngày 4/5/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 122/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 2).

Theo đó, Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 2), với những nội dung chủ yếu sau đây:


Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 2):


- Tổng số danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất: 05 dự án;


- Tổng diện tích thu hồi 414,10 ha, trong đó: Đất trồng lúa 198,11 ha; đất khác (các loại đất còn lại như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất, đất ở,...): 215,99 ha.


Danh mục các dự án cần thu hồi đất (thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 2):


- Tổng số danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất: 116 dự án;


- Tổng diện tích thu hồi 1.275 ha, trong đó: Đất trồng lúa: 294,21 ha; đất rừng phòng hộ: 34,55 ha; đất khác (các loại đất còn lại như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất, đất ở,...): 946,24 ha.


Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật thông tin chính xác về diện tích, tên danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 04/5/2022 và có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày thông qua.

Bảo An


 
File gửi kèm:
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2022-08-17