Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng

Ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 219-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 16/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Kết luận nêu rõ, sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung của chỉ thị và tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của ngành về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng trên toàn hệ thống. Tăng cường công tác quản lý, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động của các ngân hàng, quỹ tín dụng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trưởng các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân.


Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ở các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chưa được đồng bộ, toàn diện; một số người đứng đầu tổ chức tín dụng chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở đơn vị mình; có nơi, có chỗ còn chi sai nguyên tắc, thẩm định cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, giải ngân chưa đúng quy định dẫn đến nợ xấu tăng cao, nguy cơ rủi ro mất vốn. Công tác phối hợp giữa các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với các cơ quan bảo vệ pháp luật có lúc còn chưa chặt chẽ. Việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hồi còn thấp.


Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:


1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU gắn với Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống vi phạm và tội phạm.


- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về những biểu hiện, hành vi và tác hại của tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử, cơ quan truyền thông và báo chí; khuyến khích và nâng cao trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


- Tăng cường kiểm tra, giám sát chống tham nhũng, trục lợi chính sách tín dụng của Nhà nước về trợ giúp người dân và các doanh nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   


2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, đảm bảo sự an toàn hoạt động ngành ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; triển khai kịp thời các văn kiện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nợ xấu. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tuyên truyền những chính sách, các gói ưu đãi mới; yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gắn với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không để còn tình trạng sai sót trong các khâu thẩm định cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay,… nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp.


- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để phát hiện những tồn tại, sai sót và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có biểu hiện và hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp hữu hiệu thu hồi nợ xấu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.


- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi theo các quy định của Đảng và Nhà nước.


3. Cấp ủy, người đứng đầu các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và chấp hành chính sách pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức, lao động trong ngành. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Tiếp tục cải cách các bộ thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các mặt hoạt động và các chế độ, chính sách; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thẩm định cho vay và kiểm tra sử dụng vốn vay, nhất là thế chấp tài sản bằng bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; duy trì áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ trên toàn hệ thống để phòng ngừa vi phạm và tội phạm trên lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.


4. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội gắn với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống trục lợi chính sách.


5. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc nắm tình hình, thông tin về khách hàng có kết quả sản xuất kinh doanh kém, phát sinh nợ xấu và có nguy cơ thất thoát vốn nhà nước để có những biện pháp thu hồi vốn sớm; phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin về khách hàng để phòng, chống vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng như: lừa đảo, rửa tiền, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài.   


6. Các cơ quan tiến hành tố tụng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án có liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng đảm bảo ổn định về kinh tế, chính trị; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tham nhũng, tiêu cực để cảnh tỉnh, răn đe. Đồng thời có những biện pháp hữu hiệu để thu hồi triệt để tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.


7. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, tham mưu tổ chức tổng kết theo quy định.

Ngọc Tuyết

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2022-07-03