Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng
Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt thông qua các kênh khác nhau như: Qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, qua phương tiện thông tin đại chúng để từ đó tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc được đông đảo dư luận quan tâm nhất là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình tư tưởng xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

Tập trung thông tin, tuyên truyền về các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương những cá nhân dũng cảm, có thành tích đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 14/3/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 25/4/2017 về quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp thông tin thông qua hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên thường kỳ hoặc đột xuất. Tổ chức họp báo hoặc trực tiếp trả lời báo chí thông qua người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn. Cung cấp thông tin qua các cuộc họp chính thức của cơ quan; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử cơ quan. Trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Phòng chống, tham nhũng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí. Trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được, phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do. Trường hợp đã công khai thông tin, phải hướng dẫn địa chỉ hoặc nguồn để tiếp cận thông tin đó.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, từ năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung triển khai tổ chức học tập và thực hiện chủ đề sinh hoạt chi bộ, cơ quan năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, các quy định về thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính… Từ đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ tuyên truyền nhiều văn bản quan trọng cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng như: Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/6/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 18/02/2016 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 14/3/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 45-CT/TU ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công; Kết luận số 03-KL/TU ngày 30/9/2015 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 25/4/2017 triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26/6/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý.

Phối hợp tuyên truyền công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết chính sách pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng ở các địa phương. Năm 2016, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 03 đơn vị: Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy Kỳ Sơn và Thành ủy Hòa Bình; năm 2017 kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản tại Huyện ủy Cao Phong, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng được tăng cường, trong 5 năm đã đưa ra xét xử 9 vụ án với 13 bị cáo phạm tội tham nhũng điển hình: vụ tham nhũng tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Phong, tại Quỹ tín dụng nhân dân Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn… trong đó có những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý… việc xét xử nghiêm minh những cán bộ các cấp tham nhũng trong thời gian qua thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẳng định không có trên nóng, dưới lạnh, không có vùng cấm trong chống tham nhũng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội xung quanh việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới; vấn đề đền bù trong giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các công trình công cộng; công tác khám chữa bệnh; ô nhiễm môi trường, những vấn đề nổi cộm, phát sinh, kịp thời tổng hợp báo cáo cấp uỷ, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, định hướng cho Nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, gây mất trật tự an ninh xã hội của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2022-07-03