Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống
Thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/ĐH ngày 3/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII  được tổ chức theo các hình thức hội nghị cấp  cấp huyện, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn.
 
Cùng với đó, Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tránh  hình thức; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình. Tập trung xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời hướng dẫn cấp dưới tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở căn cứ vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương. Hội văn học nghệ thuật tỉnh chỉ đạo hội viên thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Báo Hoà Bình, Đài phát thanh-truyền hình tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch về chương trình, nội dung với các hình thức phong phú, như mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020- 2025, cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để tổ chức thực hiện. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ thực hiện phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất. Các cấp ủy Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngày 2/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.  Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.  Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2021-04-10