Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN)  trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến, việc tổ chức được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cấp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình hành động theo hướng dẫn của Trung ương; coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với mục đích nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; thực hiện thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trong công tác PCTN; thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo về PCTN theo quy định. Các cấp, các ngành tiếp tục tiến hành tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản có liên quan, lồng ghép với các lớp tuyên truyền pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. UBND có văn bản chỉ đạo số 1468/VPUBND-NC về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Trong năm 2020, đã tổ chức 115 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 9.926 lượt người tham gia học tập.

Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng, trong thời gian qua, Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác đấu tranh PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình, thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa, thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành, trong các lĩnh vực. Công khai rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, các thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong năm 2020, có 35 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2022-08-17