Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 32-KL/TU, ngày 25/01/2021 về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
 
Theo đó, tại Hội nghị ngày 22/01/2021, sau khi nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả triển khai xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận như sau:

Mo Mường là Di sản văn hóa độc đáo của người dân tộc Mường; được đánh giá là một Di sản văn hoá đặc sắc, hàm chứa nhiều giá trị nhân văn, giá trị văn hoá - lịch sử; là sự kết tinh những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, văn hoá ứng xử, triết lý nhân sinh quan, thể hiện tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu quê hương đất nước, tâm hồn và đạo lý nhân văn của người Mường. Trải qua quá trình lịch sử, người Mường đã sáng tạo, lưu giữ, truyền miệng và phát huy những giá trị của Mo, góp phần hình thành, nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn của bao thế hệ, tạo nên sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của di sản phi vật thể quý giá này. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 20/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ năm 2016, công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai thực hiện, Mo Mường đã được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 4591/VPCP-KGVX ngày 09/6/2020 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể (trong đó có Mo Mường tỉnh Hòa Bình) đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường.

Để đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ động thực hiện đầy đủ trình tự xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và tổ chức các hoạt động cần thiết khác theo quy định; chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí và bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng hồ sơ Mo Mường trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua để đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp theo tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4591/VPCP-KGVX, ngày 09/6/2020 của Văn phòng Chính phủ; phấn đấu trong quý II, năm 2022 hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất các biện pháp, xác định nguồn lực và khẩn trương triển khai thực hiện công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường; tiếp tục nghiên cứu những nội dung tiêu biểu mang giá trị đạo đức, văn hóa, giáo dục trong Mo Mường để biên soạn, đưa vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế xã hội hóa để vận động nhân dân, huy động xã hội tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quảng bá giá trị của di sản văn hóa Mo Mường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa Mo Mường trong nhân dân.

Bảo An


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03