Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, các khoản quyên góp, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, rà soát, bổ sung hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, dân chủ, phát huy quyền, nghĩa vụ công dân theo nếp sống văn hóa mới, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cụ thể, sau khi sáp nhập, 100% xóm, tổ dân phố đã bổ sung, xây dựng quy ước, hương ước được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, nếp sống văn hóa mới và an ninh trật tự ở địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, cụ thể hóa các quy định về phát huy quyền làm chủ của nhân dân phù hợp với thực tiễn của địa phương, chú trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan, ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp trong tỉnh.

Hằng năm, các ban, sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để nhân dân biết, thực hiện. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy chế, quy định của địa phương; rà soát, bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành không còn phù hợp trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, cắt giảm các loại lệ phí và thủ tục hành chính cho nhân dân. Tại 13 kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 115 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tác động đến quyền và lợi ích của người dân. Duy trì tiếp công dân gắn với giám sát trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Lựa chọn các vấn đề có nhiều ý kiến cử tri và dư luận quan tâm để thực hiện chất vấn trong các kỳ họp.

Các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong quản lý điều hành, công tác quản lý và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập. Đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành tiêu chí bình xét thi đua thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua thảo luận, lấy ý kiến đóng góp về phương pháp tổ chức, cải tiến lề lối, nâng cao chất lượng công việc; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Duy trì hiệu quả đường dây nóng, hòm thư góp ý của các cơ quan nhằm tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong đơn vị; thực hiện công khai các kết quả kiểm tra, giám sát; phát hiện xử lý sai phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế, quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn việc thực hiện dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; hòa giải trong nội bộ nhân dân. Việc thực hiện công tác dân vận gắn với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiều dự án, công trình quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đã phát sinh nhiều kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân. Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp trên 10.544 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, phân loại và xử lý 8.203 lượt đơn thư các loại, trong đó nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân cũng được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, củng cố, kiện toàn, duy trì 1.258 tổ hòa giải với 9.155 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, giữ gìn tình hình đoàn kết thôn xóm, giữ gìn trật tự an ninh trong cộng đồng dân cư.  

Thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 9.256 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Chính quyền các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo, rà soát, bổ sung hương ước, quy ước của khu dân cư, tổ dân phố đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Qua tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân, góp phần hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Ủy ban nhân dân các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng các chương trình, dự án lớn của địa phương. Định kỳ 6 tháng, 01 năm làm việc với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi để lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến phản ánh, kiến nghị và những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; đảm bảo kinh phí hoạt động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quan tâm giải quyết chính sách cán bộ khối dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước đã thực hiện nghiêm túc Quy định tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, cử cán bộ lãnh đạo các ban, sở, ngành tham gia các buổi tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 15, 20 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân. Đồng thời, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, không xảy ra các tình trạng quá khích, gây rối trật tự công cộng. Kết quả, các cơ quan thanh tra đã tiếp nhận 1.417 đơn khiếu nại, trong đó có 267 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý và xác minh xong 1.415/1.417 đơn; các cơ quan thanh tra đã tiếp nhận 658 đơn tố cáo, trong đó có 88 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý và xác minh, giải quyết xong 85/88 vụ việc; Tiếp nhận  6.117 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó có 4.695 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, các ngành, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan hành chính đã giao cơ quan Thanh tra và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và có văn bản trả lời công dân, đến nay đã trả lời 4.680 đơn.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND tỉnh, ngày 23/5/2019 kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đến nay cơ quan chức năng đang rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện khiếu kiện đông người, phức tạp đồng thời tổ chức đối thoại với người khiếu nại và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

12oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2021-01-20