Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021, ngày 18/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
 

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, học tập nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ quân khu 3 lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Trung ương 8, khoá IX, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Thông tư số 41/2020/TT-BQP, ngày 31/3/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Kết luận số 249-KL/TU, ngày 17/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 20/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 và những năm tiếp theo,...

Đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong khu vực phòng thủ; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh các phương án tác chiến sát yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.  Kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động: Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ; Ban chỉ đạo phòng không nhân dân; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh; Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh,... Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn; đảm bảo kịp thời ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang. Quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; điezen hóa xe Thiết giáp, củng cố kho, trạm bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xử trí kịp thời các tình huống, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo huyện Lạc Thủy, Cao Phong diễn tập khu vực phòng thủ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn đạt 20 - 25%, bảo đảm an toàn tuyệt đối; gắn thực hiện nhiệm vụ diễn tập với xây dựng thế trận quân sự, tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ và tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt khóa đào tạo Sỹ quan dự bị khóa X theo quy định.  

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Đề án quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ của tỉnh và các huyện, thành phố. Hoàn thành Đề án và triển khai xây dựng Trung tâm quan sát đường sông và trạm tiếp nhận phương tiện kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn trên sông Đà; Đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Đề án xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng, an ninh ở vùng đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ, gắn với xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Mai Châu, Lương Sơn, Lạc Sơn; khu di tích đại hội II của Đảng nhân dân cách mạng Lào.

Quan tâm quy hoạch, giao đất và tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở mới Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh tại xã Yên Mông và các huyện, thành phố; căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện theo quy hoạch bằng nguồn ngân sách địa phương và ngân sách quốc phòng đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Phối hợp triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng trọng điểm, vùng CT229, vùng đặc biệt khó khăn, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Trước mắt là đảm bảo trật tự, an toàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ. Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu.

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công với cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ Quân sự các cấp trong sạch vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Xuân Hải (UBKT Tỉnh ủy)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

12oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2021-01-20