Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Vai trò của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020
Trong bối cảnh chiến lược phát triển đất nước chủ trương lấy khoa học công nghệ (KHCN) làm then chốt, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách chú trọng về KHCN được ban hành. Tỉnh chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu; ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, du dịch có hàm lượng KHCN, giá trị gia tăng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực; tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN; thu hút đầu tư có chất lượng, có trọng điểm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
 
Giai đoạn 2016 – 2020, các hoạt động của KH&CN của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực đáng kể, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, ngành, nhất là trong lĩnh vực cải cách hành chính, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và địa phương. Vai trò của các nguồn lực đã có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đặc biệt trong đó việc ứng dụng KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương đã góp phần tăng năng suất các nhân tố tổng hợp. Lĩnh vực công nghệ thông tin đã trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào quá trình phát triển của địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng nâng cao năng xuất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp và nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được xác lập và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc ứng dụng và chuyển giao các thành tựu KH&CN được chú trọng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Xác định việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu là ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, có sức chống chịu sâu bệnh và phù hợp với sinh thái ở địa phương, hướng tới phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, năng suất cao,  xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và chứng nhận sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm có thế mạnh. Xây dựng được vùng cam Cao Phong có bộ giống chất lượng tốt, năng suất cao; phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: rau Su Su, quýt, bưởi đỏ, bưởi da xanh (Tân Lạc), quả Lặc Lày (Lương Sơn), nhãn (Kim Bôi)…; bảo tồn 06 nguồn gen: dổi ăn hạt tại huyện Lạc Sơn; quýt Nam Sơn, huyện Tân Lạc; lúa nếp cẩm Kim Bôi; ngô nếp Mai Châu; tỏi tía Tân Lạc, Mai Châu; mía tím Hòa Bình; gà Lạc Thủy. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 28 sản phẩm: Mía tím Hòa Bình; Dệt thổ cẩm Mai Châu; Hạt dổi Lạc Sơn; Lặc lày Lương Sơn; Su Su Tân Lạc; Cam Lạc Thủy; “Sông Đà- Hòa Bình” cho sản phẩm cá, tôm hồ thủy điện Hòa Bình; Gà Lạc Sơn; Mật ong Hòa Bình; Xạ đen Hoà Bình... Tỉnh Hòa Bình cũng đã bảo hộ thành công Nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Tân Lạc” cho sản phẩm Bưởi đỏ của huyện Tân Lạc, đến nay cây Bưởi đỏ đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân huyện Tân Lạc nhờ chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao. Qua đó hỗ trợ nâng cao giá trị thương mại và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

Về lĩnh vực khoa học xã hội, tỉnh đã tập trung xây dựng chính sách: Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình; Nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác giữa tỉnh Hoà Bình và một tỉnh của Hàn Quốc, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Hòa Bình; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính.

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên; kỹ thuật và công nghệ được chú trọng, tập trung vào khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách về quy hoạch, khai thác sử dụng tài nguyên, khoáng sản, quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, đổi mới công nghệ, hạn chế rủi ro trong kinh doanh đã góp phần định hướng trong việc ban hành chính sách, đẩy mạnh phong trào nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, tỉnh đã tập trung chủ yếu vào các vấn đề xã hội có tính cấp thiết của tỉnh: Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - lịch sử, truyền thống cách mạng đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình; giới thiệu những tiềm năng phát triển của mảnh đất Hòa Bình. Đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các biện pháp tổ chức thực hiện. Đặc biệt là nhiệm vụ “Xây dựng bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn phát huy văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình”; “Biên soạn từ điển song ngữ đối chiếu Mường-Việt, Việt-Mường”. Việc xây dựng bộ chữ dân tộc Mường và từ điển là cơ sở để đưa Bộ chữ dân tộc Mường vào  giảng dạy và ứng dụng trong thực tiễn góp phần bảo tồn, phát triển bền vững văn hoá Dân tộc Mường, đồng thời là cơ sở cho việc lập hồ sơ khoa học  trình UNESCO công nhận Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Công tác ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh. Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học, trong đó, chú trọng nghiên cứu giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức truyền thống văn hóa dân tộc; ứng dụng và tiếp thu công nghệ mới, công nghệ thông tin, dạy học từ xa. Lĩnh vực y tế tập trung ứng dụng các thành tựu khoa học, các giải pháp để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, trong những năm qua các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực này luôn quan tâm tới nhiệm vụ khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách về quy hoạch, khai thác sử dụng tài nguyên, khoáng sản, quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

CNTT đã được ứng dụng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Theo số liệu thống kê trong báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT – TT Việt Nam 2016 - 2019 (Vietnam ICT Index), chỉ số tổng hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại Hòa Bình từ 2016 – 2018 Hòa Bình luôn xếp ở nhóm kém nhất trong 63 tỉnh thành được khảo sát. Tuy nhiên, đến năm 2019 chỉ số này đã được cải thiện tăng lên 19 bậc so với năm 2018, do các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng nhân lực; ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước đã được cải thiện nhiều, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật tăng nhanh chóng và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được đẩy mạnh.

Hiện nay, nhận thức chung của doanh nghiệp về vai trò của KH&CN đối với sản xuất có bước chuyển đáng kể. Một số doanh nghiệp đã ưu tiên đầu tư, tiếp thu và ứng dụng các thành tựu KH&CN hiện đại vào sản xuất, đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ tạo bước tiến mới nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chỉ số chi tiêu cho nghiên cứu phát triển năm 2019 đạt 13,6 tỷ đồng, số nhà nghiên cứu có 491 người. Nhiều công nghệ sau khi được chuyển giao đã phát huy hiệu quả, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Như Công ty Công ty Cổ phần Biopharm Hoà Bình đã tự nghiên cứu Quy trình công nghệ nhân giống và nuôi trồng nhân sâm... doanh thu hàng năm từ công nghệ này đạt từ 2,3-5 tỷ đồng năm. Các công nghệ được doanh nghiệp sử dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay, có hơn 40,8% số doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị quan trọng có nguồn gốc từ Hàn Quốc, 27% từ Trung Quốc, 22,4% từ Việt Nam, 16,9% từ Nhật, 15,2% từ Đài Loan và còn lại là các quốc gia khác.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định nâng cao hiệu quả và tăng cường sự đóng góp của KHCN trong TTKT, phát triển lĩnh vực mũi nhọn, khâu đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững, lấy kết quả nghiên cứu làm luận cứ khoa học để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung phát triển KHCN dựa trên nền tảng sẵn có của tỉnh cũng như kết hợp với nền tảng KHCN quốc gia, từ đó nhằm giảm thiểu chi phí, tiết kiệm nguồn lực cho phát triển KHCN của tỉnh; Tạo điều kiện để hoạt động KHCN và các sản phẩm KHCN được chấp nhận và ứng dụng rộng rãi, khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực trong phát triển KHCN, đặc biệt là các nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân và FDI; Thúc đẩy nhanh lộ trình đổi mới công nghệ, chuyển giao, làm chủ những công nghệ mới nhằm tạo bước tăng trưởng mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế tỉnh, ưu tiên các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo hàng hóa xuất khẩu. Xây dựng năng lực công nghệ nội sinh trong các ngành trọng điểm, hỗ trợ nghiên cứu triển khai, cải tiến công nghệ, hoàn thành công nghệ mới phù hợp với yêu cầu của tỉnh, tạo ra sản phẩm hàng hoá có khả năng cạnh tranh; Xây dựng và phát triển nguồn lực KH&CN đủ mạnh, đảm bảo đủ khả năng tiếp thu, ứng dụng, làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại tiên tiến, đủ sức tổ chức nghiên cứu và giải quyết những nhiệm vụ KH&CN trọng điểm của tỉnh; Phấn đấu xây dựng hệ thống các tổ chức KH&CN của tỉnh đạt trình độ trung bình tiên tiến so với cả nước; Phấn đấu mức đầu tư cho KH CN tăng dần qua các năm và đạt ít nhất 2% tổng chi ngân sách địa phương vào năm 2025.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-02-27