Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.512 tỷ đồng
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,64%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,96% (trong đó, công nghiệp tăng 2,95%); dịch vụ tăng 2,43%; thuế sản phẩm tăng 2,69%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,15%; công nghiệp - xây dựng 44,18%; dịch vụ 28,86%; thuế sản phẩm 4,81%.
 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.512 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 90% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa là 4.262 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 89% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu 250 tỷ đồng, bằng 139% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 114% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách địa phương ước đạt 14.756 tỷ đồng, bằng 118% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 114% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu được hưởng theo phân cấp 4.288 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.437 tỷ đồng; thu chuyển nguồn 1.864 tỷ đồng; thu kết dư ngân sách 84 tỷ đồng; thu ngân sách cấp dưới nộp lên 22 tỷ đồng; thu vay huy động 61 tỷ đồng;...

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 14.651 tỷ đồng, bằng 117% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 113% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 10.724 tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2.405 tỷ đồng; chi chuyển nguồn sang năm sau 1.435 tỷ đồng; chi nộp ngân sách cấp trên 22 tỷ đồng; trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương 64 tỷ đồng;...

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 30/10/2020 được 2.162,3 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 48,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân được 1.137,3 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch vốn của HĐND tỉnh giao và 53,6% kế hoạch vốn Thủ tướng giao (ri ng vốn đ u tư trong cân đối theo ti u ch giải ngân được 391,8 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch vốn năm 2020); vốn ngân sách trung ương trong nước đã giải ngân 835,9 tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND tỉnh và Thủ tướng giao (trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu giải ngân 191,45 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch vốn giao; vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 584,7 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch vốn giao; Vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia giải ngân 59,7 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn giao); vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 109,5 tỷ đồng, đạt 14,9% kế hoạch vốn giao; vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2018 giải ngân 79,6 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch vốn giao. Ước đến 31/12/2020, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đạt 89% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 86% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 90% kế hoạch vốn của HĐND tỉnh giao và 85% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, vốn ngân sách trung ương đạt 89% kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND tỉnh và Thủ tướng giao.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-02-27