Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016- 2020, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, đến nay, một số quy định trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm còn có những bất cập, để đáp ứng yêu cầu của công tác này trong giai đoạn mới 2021-2025, trong thời gian tới tỉnh ta cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp:
 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương chính sách liên quan đến công tác phòng chống mại dâm,  cần nghiên cứu, làm rõ các vấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm hiện hành, thống nhất quan điểm, nhận thức và đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay. Đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện các chế tài hình sự, hành chính nhằm xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động PCMD giai đoạn mới 2021-2025 do vậy cần quán triệt quan điểm nghiêm cấm mại dâm, lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; phối hợp chặt chẽ công tác phòng chống mại dâm với phòng, chống tội phạm mua bán người, bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống mại dâm phù hợp với từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng nhất là nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Hình thức thông tin tuyên truyền phải phù hợp và đến được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm. Tập trung vào các nhóm đối tượng là cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên cấp thôn, xóm, bản; thanh niên, người lao động ở các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội; học sinh, sinh viên trong các trường học. Chú trọng hình thức tuyên truyền thông qua việc phát hành tập san "Vì bình yên Đất Mường"; tổ chức các hội nghị tọa đàm trực tiếp tại trường học, khu dân cư; tổ chức hội diễn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật.... Rà soát, nâng cấp các cụm panô, áp phích tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cụm dân cư.

Đẩy mạnh công tác tập huấn và phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống mại dâm cho các nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ lợi dụng hoạt động mại dâm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành cần tăng cường công tác Đội kiểm tra liên ngành cũng như đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm trong tình hình mới về tệ nạn mại dâm hiện nay.

Duy trì xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục; kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương; bố trí ngân sách  phù hợp (ngân sách TW, ngân sách địa phương) trên cơ sở mục tiêu, giải pháp Chương trình hành động giai đoạn tới, cần xây dựng và ban hành cơ chế để huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã để xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm hoạt động mại dâm. Phát huy vai trò giám sát của tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và ở địa phương trong việc đấu tranh xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; xây dựng mô hình trợ giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng lồng ghép với ông tác xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn lãi xuất ưu đãi theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Tổ chức thực hiện các chương trình điều tra, thống kê về người sau cai nghiện ma túy; đối tượng, tụ điểm hoạt động mại dâm; cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; phụ nữ vắng mặt ở địa phương không xác định lý do, địa chỉ; nạn nhân bị mua bán trở về. Phân loại đối tượng, địa bàn và xây dựng các biện pháp quản lý phù hợp.

Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và các huyện, thành phố đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm các điểm, tụ điểm vi phạm tệ nạn mại dâm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chỉ đạo xây dựng điểm các mô hình về công tác hỗ trợ người sau cai nghiện, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng xa, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước Quốc tế, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống tện nạn mại dâm và mua bán người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia

Tăng cường thêm kinh phí cho chương trình phòng chống mại dâm để nhân rộng mô hình trợ giúp tại cộng đồng và xây dựng mới các xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, nhất là cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an viên, thành viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-12-02