Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành ủy: Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”

Trong những năm qua, Thành ủy luôn xác định việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp uỷ, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp chú trọng thực hiện công tác dân vận, hằng năm đều xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; từng bước được đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện; xây dựng và ban hành các quy chế, quy định phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa; chống cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận và xác định rõ trách nhiệm của ngưới đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chế độ chính sách, quan tâm tạo mọi điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp phát triển sản xuất. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng".

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2011 và Luật tiếp công dân năm 2013. Trong 5 năm (2015-2019), thành phố đã tiếp nhận 525 đơn (có 439 đơn khiếu nại, 86 đơn tố cáo), trong đó: đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố là 84 đơn (đã giải quyết 81/84 đơn), 441 đơn chuyển các phòng, ban, đơn vị giải quyết. Các vụ việc giải quyết khiếu nại của công dân được Chủ tịch UBND thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài trên địa bàn, nhằm hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được Thành ủy nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Từ khi thực hiện Quyết định 232-QĐ/TU, Thành ủy tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo quy định (trong đó có 6 hội nghị của huyện Kỳ Sơn cũ); UBND thành phố tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố. Tại các phường, xã tổ chức được 122 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân (trong đó có 67 hội nghị của cơ sở thuộc Huyện Kỳ Sơn cũ). Kết thúc mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại đều ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó nội dung giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan phải có giải pháp khắc phục, giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng "gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân", tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức đến liên hệ công tác. Tinh thần, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kịp thời điều chỉnh theo những quy định mới. Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong 5 năm đã có 56 thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa theo quy định (huyện Kỳ Sơn (cũ) 15 thủ tục hành chính, thành phố (cũ) 51 thủ tục hành chính. Niêm yết đầy đủ 253 thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử. 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực. Tính đến nay, toàn thành phố có 473 mô hình, trong đó: kinh tế 110 mô hình; văn hóa - xã hội 213 mô hình; an ninh, quốc phòng 109 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 41 mô hình; có nhiều mô hình đã và đang đi vào hoạt động hiệu quả, thiết thực trong đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được cả hệ thống chính trị tham gia. Nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giúp giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức, tư tưởng chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 114-KL/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới’; Xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Thu Hường (BDVTU)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2020-10-29