Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2030
Với quan điểm chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, đã được thể chế hóa bằng Luật BHXH và Luật BHYT, thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và của mỗi người dân. Trong thời gian qua, tỉnh ta đã làm tốt công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh đề ra mục tiêu: thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; triển khai thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử; thực hiện liên thông dữ liệu với các sở, ngành, sẵn sàng kết nối với cơ chế một cửa quốc gia; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH đạt mức ASEAN 4; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 22% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Có khoảng 35% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 85%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 3; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 75%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95,5%.

Mục tiêu giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,3%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2021-2030, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2030; công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số Sở, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan; công tác tuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; công tác hoàn thiện thể chế, chính sách BHXH, BHYT; công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Trong đó chú trọng triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đảm bảo thực thi có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, khắc phục, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Chương trình phối hợp đã ký kết. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động với cơ quan BHXH để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia và thực thi chính sách; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia từ cơ sở, nhất là BHXH bắt buộc; Củng cố, tăng cường quản lý quỹ BHXH, BHYT bảo đảm thu, chi hiệu quả và an toàn theo quy định của pháp luật.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 58%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2020-11-27