Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Cao Phong: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020
9 tháng năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cao Phong tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo theo quy định của Nhà nước. 
 
Công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các cấp chính quyền trong huyện luôn coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với mục đích ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được chú trọng. Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý mọi tình huống không để bị động bất ngờ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức 12 buổi tuyên truyền giải đáp câu hỏi của nhân dân về phòng chống vi phạm và tệ nạn xã hội, luật giao thông và phòng chống tội phạm với gần 2.100 người nghe; xây dựng 01 phóng sự, tổ chức 02 buổi tuyên truyền với trên 450 người tham gia về mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, kết quả vận động thu hồi 74 khẩu súng tự chế các loại.

Trong 9 tháng năm 2020, đã kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra 07 và giám sát 03 cấp ủy viên, đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quan tâm. Trong 9 tháng, huyện đã triển khai 04 cuộc thanh tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giám sát đối với 02/04 đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra huyện giám sát 02/04 đoàn thành tra; việc giám sát được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Bí thư Huyện ủy tiếp nhận 04 đơn thư, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 26 đơn của công dân, trong đó 01 đơn khiếu nại, 25 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh; 100% đơn thư đã được các cơ quan, đơn vị xử lý đúng theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác nội chính và phòng,chống tham nhũng trong thời gian tới, huyện Cao Phong tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng chống tham nhũng; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân, Quy chế 618-QC/HU, ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn huyện Cao Phong; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đôn đốc, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời gian luật định; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện, đơn thư…

Thu Hường(BDVTU)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-10-29