Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020
9 tháng năm 2020, với sự tác động của dịch bệnh Covid-19 cùng với đó là thời tiết khô hạn cực đoan tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức thấp đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020, dự báo đến cuối năm có 15/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2020 đối với những chỉ tiêu dự báo khó đạt.
 
Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2020

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2020

Cụ thể còn 06 chỉ tiêu khó đạt là: Tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất, nhập khẩu, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Trong đó, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, UBND tỉnh đưa ra 2 kịch bản. Kịch bản 1: Bứt phá trong quý IV, tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt 4,2%. Trong đó xác định do bước vào mùa vụ chính của cây ăn quả nên khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sẽ đạt tăng trưởng cao, khoảng 5,2%; ước tăng trưởng công nghiệp – xây dựng đạt 21,4% do sự phục hồi của nền kinh tế và việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Khu vực dịch vụ bắt đầu có sự phục hồi, ước khoảng 4,5%.

Như vậy, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý IV ước tăng 12,7%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 21,4% (riêng công nghiệp tăng 25,3%); dịch vụ tăng 4,5%; thuế sản phẩm tăng 15,8%. Cả năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 4,2%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,42%; công nghiệp - xây dựng tăng 4,55% (riêng công nghiệp tăng 4,62%); dịch vụ tăng 2,61%; thuế sản phẩm tăng 9,28%. Với tăng trưởng kinh tế ước đạt 4,2%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 63,8 triệu đồng/người.

Kịch bản 2: Bứt phá trong quý IV nhưng tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt 2,32% (theo dự báo của Tổng cục Thống kê). Quý IV, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6,15%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,28% (riêng công nghiệp tăng 7,53%); dịch vụ tăng 3,82%; thuế sản phẩm tăng 1,08%. Cả năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 2,32%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,63%; công nghiệp - xây dựng tăng 1,28% (riêng công nghiệp -0,31%); dịch vụ tăng 2,47%; thuế sản phẩm tăng 1,42%.

Với kịch bản tăng trưởng 2, tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,32%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 63,4 triệu đồng/người.

Tính toán về tổng thu NSNN, theo dự kiến: Tháng 10/2020: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2020 ước đạt 598,6 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước đạt 3.598,6 tỷ đồng. Dự kiến tháng 11/2020: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11/2020 ước đạt 631,8 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng ước đạt 4.230,4 tỷ đồng. Dự kiến tháng 12/2020: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 12/2020 ước đạt 771,8 tỷ đồng; lũy kế 12 tháng ước đạt 5.002 tỷ đồng.

Về giá trị xuất, nhập khẩu: Dự kiến tháng 10/2020: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 130,3 triệu USD, lũy kế 10 tháng ước đạt 704 triệu USD, thực hiện 68,22% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 120,7 triệu USD, lũy kế 10 tháng ước đạt 663,961 triệu USD, thực hiện 75,88% kế hoạch năm. Dự kiến tháng 11/2020: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 138 triệu USD, lũy kế 11 tháng ước đạt 842 triệu USD, thực hiện 81,58% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 126,250 triệu USD, lũy kế 11 tháng ước đạt 790,211 triệu USD, thực hiện 90,3% kế hoạch năm. Dự kiến tháng 12/2020: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 145 triệu USD, lũy kế 12 tháng ước đạt 987 triệu USD, thực hiện 95,59% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 130,289 triệu USD, lũy kế 12 tháng ước đạt 920,5 triệu USD, thực hiện 105% kế hoạch năm.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bình quân hàng tháng đạt 72 doanh nghiệp; đến cuối năm 2020, tổng số doanh nghiệp, HTX đăng ký thành lập mới là 550 doannh nghiệp, HTX (trong đó có 500 doanh nghiệp và 50 HTX).

Số người tham gia BHYT bình quân hàng tháng tăng 3.834 người; đến cuối năm 2020, tổng số người tham gia BHYT là 826.500 người, bằng 96% dân số toàn tỉnh.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó trọng tâm tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh được phân công chỉ đạo các dự án trọng điểm theo Quyết định số 993-QĐ/TU ngày 31/10/2018, Quyết định số 1223- QĐ/TU ngày 31/7/2019 thường xuyên theo dõi, phát hiện vướng mắc, khó khăn, kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động, khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, những khó khăn, vướng mắc. Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn. Tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn lực đầu tư mới…

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2021-02-27