Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương
Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chống phá nước ta. Với âm mưu, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, tinh vi hơn, an ninh mạng phức tạp khó lường, biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương, song với quyết tâm cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 
Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 3 và cả nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số  28-NQ/TW ngày 28/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”… Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc trong thời kỳ mới. Thông qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoạt động khu vực phòng thủ được vận hành theo đúng cơ chế.

Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 11 cuộc diễn tập cấp huyện thành phố, 217/210 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đạt 103% ; diễn tập bảo đảm phòng thủ cho 04 sở, ngành, diễn tập triển khai đội điều trị 100 giường, hai cuộc diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn đường không do Bộ Giao thông vận tải tổ chức, diễn tập phòng chống cháy rừng cấp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức,… các cuộc diễn tập đều gắn với củng cố các công trình quốc phòng, công trình dân sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới. Cũng thông qua diễn tập các cấp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng, khả năng quản lý điều hành của chính quyền địa phương và công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp.

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được chú trọng, đổi mới hình thức, nội dung theo hướng phù hợp từng đối tượng và thực tế địa phương, bảo đảm nội dung, chương trình và mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu, phương châm, nội dung, chương trình huấn luyện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, biên chế đúng quy định, chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với công an, các ban ngành thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời xử lý những tình huống nảy sinh từ cơ sở. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo về chất lượng chính trị, sức khỏe, văn hóa, tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt trên 8% và 3,62% có trình độ Cao đẳng, Đại học… tiếp tục thực hiện tốt gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở và nguồn dự bị động viên.

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo LLVT thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiến hành công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Làm tốt công tác nắm và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng có sự đổi mới, thực chất, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”...

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung:

Thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; đánh giá, nhận định dự báo chính xác tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của các ban chỉ đạo địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xử lý có hiệu quả tình hình không để bị động bất ngờ.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; Thực hiện có hiệu quả kết hợp giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương.

Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phong cách lãnh đạo của cấp ủy, phát huy dân chủ, đề cao phê bình, tự phê bình, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, của cán bộ đảng viên; đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết quân dân.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải toàn diện, đồng bộ, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu; duy trì nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, cấp ủy cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên; tổng kết rút kinh nghiệm chỉ rõ nguyên nhân, xác định cụ thể chủ trương, giải pháp lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đảm bảo thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Chủ động nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh; quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ. Tập trung xây dựng cơ quan đơn vị thực sự vững mạnh, có môi trường văn hóa tốt, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới đang đặt ra cho LLVT tỉnh những yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động KVPT tỉnh vững mạnh toàn diện, đòi hỏi LLVT tỉnh cần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và làm nòng cốt trong công tác đảm bảo QP-AN ở địa phương trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ngọc Tuyết (BTGTU)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2020-10-29