Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kế hoạch của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025
Vừa qua, ngày 3/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025.
Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm phấn đấu đạt tỷ lệ từ 75% trở lên cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt Tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 09/7/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Một số nội dung công tác trọng tâm:

Hằng năm tiếp tục ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; đồng thời gắn và phục vụ triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hội nhập của địa phương trong giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cơ quan, đơn vị, địa phương, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ và xét duyệt thi đua, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học hằng năm.

Xây dựng, củng cố, kiện toàn các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là các cơ quan của Đảng, chính quyền, các công trình, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, kinh tế, văn hóa, xã hội, các khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm của địa phương. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện gây mất đoàn kết nội bộ, phức tạp về an ninh trật tự; gây bức xúc trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên; các vụ vi phạm pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; các vụ việc lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước, vi phạm Luật An ninh mạng, quản lý cư trú của người nước ngoài, xuất cảnh, nhập cảnh; các vụ vi phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường; các vụ đình công, lãn công, biểu tình, kích động gây rối, gây bạo loạn; các vụ giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, cướp, lừa đảo, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, tệ nạn cờ bạc, lô đề, tội phạm hoạt động liên quan “tín dụng đen”; các điểm nóng về khiếu kiện…

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hằng năm tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với lực lượng quân đội, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…

Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phát huy dân chủ và đẩy mạnh xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm củng cố về tổ chức, đảm bảo chế độ, chính sách, kinh phí, cơ sở, vật chất, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và các tổ chức tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo quy định của pháp luật.

Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, sơ kết, tổng kết; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Phát hiện, phổ biến nhân rộng các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị căn cứ nội dung và phân công nhiệm vụ trong Kế hoạch này, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để triển khai đến cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cấp cơ sở tiếp tục tăng cường phân công, phân cấp chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm chỉ đạo, quản lý đối với tổ chức và hoạt động chuyên môn nói chung và bảo vệ an ninh trật tự nói riêng đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và bộ phận chức năng thuộc phạm vi được giao quản lý, chỉ đạo. Xác định, người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải nêu gương chịu trách nhiệm trước cấp trên về tình hình an ninh trật tự và chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; Hằng năm, đăng ký và phấn đấu 70% đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 09/7/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2020-09-30