Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Ngày 7/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 556 - KL/TU tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 30/9/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
 
Theo đó, 5 năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm, bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp thường xuyên được kiện toàn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về thực phẩm an toàn. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực. Các vùng sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP, ISO được quy hoạch, mở rộng; tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được quan tâm thực hiện. Qua đó đã phát hiện các vi phạm, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn những thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm hết hạn sử dụng lưu thông trên thị trường, tiêu hủy sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 01-CTr/TU, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của tỉnh về công tác an toàn thực phẩm: Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chương trình hành động số 01-Ctr/TU. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp. Đưa chỉ tiêu an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị hằng năm để tổ chức thực hiện. Lồng ghép việc thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin những quy định mới về an toàn thực phẩm, phản ánh những thành tựu đã đạt được, biểu dương các cá nhân, tập thể, đơn vị điển hình trong thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời phê phán, lên án những vụ việc, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm…

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm sang kiểm soát theo quá trình sản xuất, dựa trên phân tích nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm; tăng cường hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm; chỉ đạo các địa phương phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn và kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bổ sung nguồn nhân lực cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó quan tâm đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở.

Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó đặc biệt quan tâm kiểm tra quy định về điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, khu công nghiệp; trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, các chợ đầu mối. Thường xuyên kiểm tra đối với các nhóm hàng thực phẩm có nguy cơ cao. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng…

Thực hiện có hiệu quả quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn đã được phê duyệt. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để công nghiệp sản xuất sạch phát triển; trong đó, chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất thịt sạch, rau sạch, phụ gia thực phẩm,… bảo đảm an toàn theo đúng tiêu chuẩn được các cơ quan chức năng đánh giá, chứng nhận. Đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến như: GMP, HACCP..., khuyến khích người sản xuất tự công bố chất lượng mặt hàng, đề cao đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, với phương châm vì sự an toàn cho người tiêu dùng. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát huy hiệu quả các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Quan tâm bố trí ngân sách đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng làm việc; bổ sung trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện cho các tuyến, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, chú trọng đầu tư cho công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm,... Tăng cường xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện tốt việc tổ chức đánh giá, công nhận các cơ sở thực hiện xã hội hóa quản lý an toàn thực phẩm. Phối hợp tích cực với hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đặc biệt là của người dân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

            Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2020-09-30