Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình trong giai đoạn 2021-2030
Việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các đề án, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong thời gian qua, đã đạt được một số kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp  ủy Đảng, chính quyền về công tác gia đình đã có chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược được quan tâm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với tình hình ở địa phương.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã chỉ đạo bổ sung các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vào quy chế của cơ quan, đơn vị và hương ước, quy ước của khu dân cư để cán  bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp thường xuyên phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình ngày càng được đề cao; tệ nạn xã hội đã giảm đáng kể; tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại có chiều hướng  giảm... Vai trò của gia đình ngày càng được khẳng định trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2019, có 83,8% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; tỷ lệ và chất lượng “Gia đình văn hóa” ngày càng được nâng cao, nhiều “Gia đình văn hóa” đạt 3 năm, 5 năm liên tục tiêu biểu xuất sắc được suy tôn, vinh danh tại khu dân cư…

Tuy nhiên, công tác gia đình vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình ở một số nơi còn chậm; lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng đến chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác gia đình, chưa lồng ghép các nội dung về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương; Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chưa thường xuyên nên kết quả công tác gia đình tại nhiều địa phương trong tỉnh chưa cao; nguồn lực đầu tư chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho công tác gia đình; Một số địa phương do phong tục tập quán còn nặng nề, vấn đề phân biệt giới tính đã tồn tại từ lâu đời trong tiềm thức của nhiều gia đình, nên việc tuyên truyền về bình đẳng giới và thực hiện các quy định của luật pháp trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình, nâng cao kiến thức pháp luật về gia đình cùng các kỹ năng về cuộc sống gia đình, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi, ổn định cuộc sống. Tuyên truyền vận động các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa, quy chế dân chủ cơ sở; phát triển các mô hình tư vấn, hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng đường dây tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình, các câu lạc bộ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần chú trọng thực hiện một số giải pháp cơ bản: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các gia đình, các cơ quan, những người thi hành công vụ liên quan đến gia đình để đảm bảo, thúc đẩy việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình. Đẩy mạnh công tác giáo dục, cung cấp cho các thành viên gia đình về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình; trang bị kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong gia đình; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; kỹ năng ứng xử giữa cha mẹ và con; kỹ năng làm cha, mẹ, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em; trách nhiệm của nam giới đối với công việc trong gia đình và việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong gia đình; trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dòng họ; tiếp thu các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để góp phần củng cố, ổn định và phát triển kinh tế gia đình; có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho các gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh bệnh binh, gia đình thuộc các dân tộc ít người, gia đình nghèo, gia đình đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng các dịch vụ tạo điều kiện, giúp cho các gia đình tiếp cận, tham gia vào các hoạt động lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Dành thời gian chăm sóc, dạy bảo, tạo điều kiện cho các thế hệ con cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần là trách nhiệm của mọi gia đình để góp phần hoàn thiện nhân cách một cách toàn diện trước sự phát triển của các loại hình vui chơi giải trí, sự bùng nổ của mạng xã hội.

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2020-09-30