Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hướng dẫn triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
Bảo hiểm Xã hội tỉnh vừa ban hành Công văn số 1348/BHXH-QLT về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) năm học 2020 - 2021, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác BHYT HSSV, năm học 2020 - 2021 nhằm thực hiện việc thu BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được thống nhất, kịp thời, đúng quy định và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.
 
Đối tượng tham gia: HSSV đang học tại trường học trên địa bàn tỉnh là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc (trừ số HSSV đã được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác như: là người dân tộc thiểu số ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở khu vực điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân theo quy định của Luật: Sỹ quan quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu và các đối tượng khác).

Thời gian triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên

- Đối với các em vào học lớp 1 và số học sinh năm học trước chưa tham gia thì thực hiện đóng15 tháng (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2021);

- Đối với số HSSV đã tham gia năm học trước và thẻ BHYT có thời hạn sử dụng hết 31/12/2020, thì thực hiện thu (12 tháng) và cấp thẻ có thời hạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 (riêng học sinh lớp 12 thu đến hết ngày 30/9/2021).

- Đối với HSSV tham gia bổ sung thực hiện thu theo quý (thu vào tháng cuối quý trước), hoặc theo khóa học đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường chuyên nghiệp, học nghề.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên: Mức đóng BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm (từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở bằng 1.490.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

a) Mức đóng 15 tháng (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2021)

(1.490.000 đồng  x 4.5%) x 15 tháng = 1.005.750 đồng,

Trong đó:   + HSSV tự đóng 70%                   = 704.025 đồng,

                   + NSNN hỗ trợ 30%                     = 301.725 đồng.

b) Mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

                  (1.490.000 đồng x 4,5%) x 12 tháng = 804.600 đồng,

Trong đó:   + HSSV tự đóng 70%                    = 563.220 đồng,

                   + NSNN hỗ trợ 30%                      = 241.380 đồng.

c) Học sinh lớp 12 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2021)

(1.490.000 đồng x 4,5%) x 9 tháng = 603.450 đồng,

Trong đó:   + Học sinh tự đóng 70%                = 422.415 đồng,

                   + NSNN hỗ trợ 30%                      = 181.035 đồng.

Điều kiện được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Thực hiện theo quy định tại Công văn số 1414/BHXH-QLT ngày 03/9/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn Điểm a Khoản 3.1 Mục 3 Công văn liên ngành số 1307/LN: SYT-SGD&ĐT-BHXH ngày 13/8/2019.

Mức thù lao thu BHYT HSSV: Thực hiện Công văn số 824/BHXH-KHTC ngày 26/5/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình về việc thông báo mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT, theo đó mức chi cho tổ chức làm đại lý thu nhà trường là 2,8% số tiền đóng BHYT (không tính phần ngân sách hỗ trợ).

Đồng thời, Công văn cũng yêu cầu: Các phòng Nghiệp vụ liên quan BHXH tỉnh, BHXH huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng quy định của Luật. Xác định việc thu BHYT HSSV là trách nhiệm của ngành, của mỗi nhà trường bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT; tiếp nhận hồ sơ tham gia, thẩm định, xử lý dữ liệu; in và cấp thẻ BHYT bảo đảm đúng quy định. Kịp thời xét duyệt và trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và thù lao BHYT HSSV cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn lập hồ sơ trích thù lao đại lý, hồ sơ trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng dẫn tại Công văn Liên ngành số 1307/SYT-SGD&ĐT-BHXH.

Hoàng Thúy (BTGTU)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2020-10-30